Trumpalaikis turtas – viskas, ką reikia žinoti

Interneto Svetainė

Kiekviena įmonė turi trumpalaikio ir ilgalaikio turto – pastatų, žemės, mašinų, variklinių transporto priemonių ir grynųjų pinigų. Be jų būtų neįmanoma vykdyti verslo. Perskaitykite straipsnį ir sužinokite, kas yra trumpalaikis turtas!

Turtas – apibrėžimas

Buhalterinės apskaitos įstatyme turtas apibrėžiamas kaip ūkio subjekto valdomas patikimai nustatytos vertės turtas, sukurtas dėl praeities įvykių, dėl kurių ūkio subjektas ateityje gaus ekonominės naudos – teigiama 2 str. 3 sek. 1 taškas 12. Turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą – jų apibrėžimus taip pat rasite str. 3 sek. Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 18 punktas. Trumpalaikis turtas apima:
- materialus turtas,
- finansinis turtas,
- trumpalaikės gautinos sumos ir investicijos,
- sukauptos sumos.

Trumpalaikis materialusis turtas

Ūkio subjekto trumpalaikis materialusis turtas visų pirma apima:

 • savo reikmėms įsigytos medžiagos – tai iš kitų įmonių pirktos medžiagos, skirtos naudoti įmonėje. Tokių medžiagų pavyzdžiai yra valymo produktai arba biuro reikmenys ir bet kokios jų reikmenys,

 • ūkio subjekto pagaminti arba perdirbti gatavi produktai, t. y. tinkamos parduoti prekės ir paslaugos,

 • nebaigta gamyba – tai padalinio pagaminti produktai ir paslaugos, kurie tam tikrą dieną nebaigti, t. y. yra gaminami,

 • pusgaminiai, t. y. produktai, kuriems buvo atlikti tam tikri gamybos etapai ir kurie yra skirti vartoti kituose gamybos etapuose,
 • perparduoti perkamos neperdirbtos prekės – tai iš kitų įmonių pirktos prekės, kurios prieš parduodant gali būti perpakuojamos, dalinamos porcijomis ir pan.

Į sąrašą įtraukti ištekliai yra trumpalaikis turtas, jei jis skirtas parduoti arba naudoti per 12 mėnesių nuo balanso datos arba įprasto tam tikros veiklos veiklos ciklo metu, jei jis trunka ilgiau nei 12 mėnesių.

Trumpalaikis finansinis turtas

Trumpalaikis finansinis turtas apima:

 • grynųjų pinigų turtas – tai turtas, esantis vietinėmis mokėjimo priemonėmis, užsienio valiuta ir užsienio valiuta, įskaitant lėšas įmonės kasoje arba banko sąskaitose. Piniginis turtas taip pat apima sukauptas palūkanas už finansinį turtą,

 • kitų subjektų išleistos nuosavybės priemonės – tai sutartys, suteikiančios teises į įmonės turtą, taip pat ūkio subjekto įsipareigojimas išleisti arba pristatyti savo nuosavybės priemones, ypač akcijas, nuosavų akcijų pasirinkimo sandorius arba varantus,

 • sutartinė teisė gauti grynųjų pinigų turtą,

 • teisę palankiomis sąlygomis keistis finansinėmis priemonėmis su kitu subjektu,

jei jie turi būti sumokėti ir sumokėti arba skirti parduoti per 12 mėnesių nuo balanso datos arba nuo jų įsteigimo, išleidimo ar įsigijimo dienos, arba jie yra grynųjų pinigų turtas.

Trumpalaikis turtas – trumpalaikės gautinos sumos

Trumpalaikes gautinas sumas daugiausia sudaro gautinos sumos iš pirkėjų ir visos gautinos sumos arba jų dalis iš kitų pavadinimų, nepriskiriamų finansiniam turtui, ir kurių mokėjimo terminas baigiasi per 12 mėnesių nuo balanso datos. Balanse taip pat yra atskira grupė – gautinos sumos iš gavėjų, kurių grąžinimo terminas viršija 12 mėn. Tačiau šios gautinos sumos negali būti laikomos likvidiu turtu (jos nėra greitai konvertuojamos į pinigus).

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai

Vienas iš apskaitos principų yra pajamų ir sąnaudų derinimo principas – esmė ta, kad sąnaudos turi būti atskleistos tuo laikotarpiu, kai įmonė jas patyrusi uždirbo pajamų. Šio principo taikymo pasekmė – būtinybė nustatyti, ar tam tikros išlaidos prisidėjo prie pajamų susidarymo tam tikru ataskaitiniu laikotarpiu, ar jos turės įtakos būsimų laikotarpių pajamoms.

Išlaidos, patirtos per vieną ataskaitinį laikotarpį, bet susijusios su būsimo laikotarpio pajamomis, turėtų būti parodomos trumpalaikiame turte kaip aktyvūs išankstiniai mokėjimai.

Kad tokias išlaidas būtų galima priskirti šiai grupei, jos turi atitikti sąnaudų įtraukimo į balansą turtą principus:

 • turi atspindėti praeities įvykį,

 • turėti patikimai nustatytą vertę,

 • turės įtakos įmonės pajamoms ateityje.

Jei įmonė patyrė sąnaudų, kurios neturėtų turėti įtakos pajamoms tiek, kiek tikimasi, jos turi būti įtrauktos į einamojo ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.