Verslas internete – kaip jį sukurti ir plėtoti?

Paslaugų Verslas

Subjektas, norintis vykdyti verslą internete, susiduria su sudėtingais pasirinkimais, daugiausia susijusiais su įmonės steigimo formalumais, taigi ir su jo valdymu.

Verslas internete – apmokestinimo formos pasirinkimas

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės taikomos tiems mokesčių mokėtojams, kurie atitinkamoje mokesčių inspekcijoje nepateikė tinkamos deklaracijos dėl veiklos apmokestinimo formos pasirinkimo arba yra pareiškę norą atsiskaityti mokesčiu bendromis sąlygomis.

Taikant šią apmokestinimo formą mokesčių naštos laipsnis priklauso nuo mokesčių mokėtojo pajamų lygio. Nuostatai čia numato du tarifus – 18 ir 32 proc.

Verslininkas privalo pateikti metinę mokesčių deklaraciją GPM-36 formoje.

Linijinis mokestis

Fiksuotas mokestis yra 19% nuo mokesčio apskaičiavimo pagrindo ir apmokamas GPM-36L formoje.

Tokiu atveju raštiška deklaracija dėl šios apmokestinimo formos pasirinkimo turi būti pateikta kompetentingai VMI ne vėliau kaip per mokestinių metų sausio 20 d. Jeigu mokesčių mokėtojas mokestiniais metais pradeda ūkinę veiklą, jis turi iki dienos, einančios prieš šios veiklos pradžios dieną (ne vėliau kaip iki pajamų gavimo dienos).

Šios formos trūkumas visų pirma yra ribota teisė pasinaudoti nuolaidomis ir lengvatomis (pvz., negalėjimas atsiskaityti su sutuoktiniu).

Vienkartinė išmoka

Fiziniai asmenys vienkartinį pajamų mokestį gali mokėti dviem formomis:

 • vienkartinė išmoka už įrašytas pajamas,
 • mokesčių kortelę.

Neabejotinas šios formos pranašumas yra tai, kad mokesčių mokėtojams nereikia vesti su išlaidomis susijusios apskaitos. Be to, jie atleidžiami nuo buhalterinės apskaitos vedimo, mokesčių deklaracijų teikimo ir avansinio pajamų mokesčio mokėjimo.

Norint pasinaudoti šia apmokestinimo forma, būtina vykdyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio įstatyme nurodytą veiklą, o apmokestinimo vertė priklausys nuo veiklos rūšies.

Verslas internete ir KPIR

Buhalterinės apskaitos vedimo forma yra tokia pat svarbi, kaip ir apmokestinimo pajamų mokesčiu pasirinkimas. Čia galima išskirti šiuos atvejus:

 • mokesčių mokėtojai, apmokestinti gyventojų pajamų mokesčiu pagal bendrąsias taisykles ir fiksuotu mokesčiu, privalo vesti buhalterinę apskaitą arba pajamų ir išlaidų mokesčių knygą,
 • fiziniai asmenys, fizinių asmenų civilinės bendrijos, tikrosios fizinių asmenų ūkinės bendrijos ir ūkinės bendrijos, vykdančios ūkinę veiklą, privalo vesti išlaidų mokesčių arba apskaitos knygas taip, kad, be kita ko, būtų užtikrinta, jog pajamų (nuostolių), mokesčio bazės ir mokėtino mokesčio sumos už praėjusius mokestinius metus nustatymas.

Verslas internete ir įmonės būstinė

Pradedant verslą nuosavame bute reikėtų pasitikrinti, ar dėl to nepasikeis jo naudojimo būdas. Tai suprantama kaip pastato konstrukcijos ar jos dalies pertvarkymas, imantis veiklos, kuri keičia inter alia gaisro, potvynio, darbo, sveikatos, higienos ir sanitarinės saugos bei aplinkos apsaugos sąlygas. Internetu veikiančių įmonių atveju dėl iki šiol gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pobūdžio gali pasikeisti jo dalies kaip sandėlio naudojimas. Apie statybos objekto ar jo dalies naudojimo būdo pasikeitimą reikia pranešti kompetentingai institucijai.

Nekilnojamojo turto mokesčio mokesčiai taip pat siejami su būsto naudojimu verslui. Tuo atveju, jei būstas ar jo dalis buvo užimti verslo tikslais, tačiau šiose teritorijose taip pat yra gyvenama, jiems bus taikomas gyvenamųjų pastatų mokesčio tarifas. Kitais atvejais šis tarifas nustatomas patalpoms, susijusioms su ūkine veikla – tada mokestis yra atskaitoma kaina.

Esant situacijai, kai verslininkas nusprendžia verstis verslu nuosavame bute, jis gali laikyti nuomos, elektros, vandens ar būsto paskolos palūkanas kaip atskaitomus išlaidoms mokesčius. Reikia atsiminti, kad į šias sumas atsižvelgiama tik iki sumos, atitinkančios proporcingą veikloje naudojamo ploto dalį bendram gyvenamajam plotui.

Internetinis verslas ir el. sąskaita faktūra

Elektroninės sąskaitos faktūros gali labai palengvinti pardavimo sandorio vykdymą, ypač kai jis vykdomas internetu. Elektroninės sąskaitos pirmiausia turi atitikti kilmės autentiškumo ir turinio vientisumo sąlygą. Tai reiškia, kad turite būti tikri dėl prekes pristatančio asmens arba paslaugų teikėjo ar sąskaitos faktūros išdavėjo. Be to, visų pirma sąskaitoje faktūroje turi būti naudojamas elektroninis parašas (patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu) ir EDI elektroninių duomenų mainai. Be to, būtina, kad jie būtų saugomi tokia forma, kad juos būtų galima lengvai ir greitai pasiekti (pvz., fiskalinės kontrolės atveju).

Svarbu, kad sąskaitos faktūros elektroniniu būdu gali būti siunčiamos tik abiem sandorio šalims sutikus.

Internetinis verslas ir elektroninis parašas

Išrašant e-sąskaitas būtinas elementas – elektroninis parašas. Tai yra elektroniniai duomenys, kurie kartu su kitais duomenimis, prie kurių jie buvo pridėti arba su kuriais logiškai susiję, naudojami elektroninį parašą teikiančio asmens tapatybei nustatyti. Sąskaitos faktūros su saugiu elektroniniu parašu, patvirtintos kvalifikuotu sertifikatu, paprastai turi tokį patį teisinių padarinių galiojimą kaip ir dokumentai su ranka rašytais parašais.

Elektroninį parašą galima gauti adresu:

 • CenCert Key sertifikavimo centras Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. www.centert.pl,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa SA – www.kir.com.pl,
 • CERTUM – Universalus Unizeto Technologies SA sertifikavimo centras www.unizeto.pl ir www.certum.pl,
 • Lenkijos saugumo spaudos darbai – www.pwpw.pl,
 • MobiCert Sp. z o. o. www.mobicert.pl.

Binzes internete ir el

Mokesčių mokėtojai, vykdantys verslą, pirkėjo prašymu privalo išduoti pardavimą patvirtinantį dokumentą. Sąskaita faktūra gali būti toks dokumentas. Jame turėtų būti bent:

 • pardavėjo ir pirkėjo asmens ir adreso duomenis,
 • išdavimo data,
 • sąskaitos numeris (chronologine tvarka),
 • duomenis apie parduotas prekes ar paslaugas,
 • visos mokėtinos sumos (žodžiais ir skaičiais).

Šiuo metu, panaikinus prievolę dėti įskaitomą parašą ir antspaudą, pardavėjas turi galimybę atsiųsti pirkėjui elektroninę sąskaitą PDF formatu el.

Tokį pranašumą turi tik atleisti nuo PVM mokesčių mokėtojai, t. y. tie, kurių apmokestinamoji pardavimo vertė praėjusiais metais iš viso neviršijo 150 000 PLN. Ši lengvata netaikoma importuojant prekes ir paslaugas, įsigyjant prekes ir tiekiant prekes Bendrijos viduje, kurių pirkėjas yra mokesčių mokėtojas.

Verslas internetu ir kasos aparatais

Mokesčių mokėtojai, parduodantys ūkinės veiklos nevykdantiems asmenims arba fiksuoto tarifo ūkininkams, privalo kasos aparatais vesti apyvartos ir mokėtinų mokesčių sumų apskaitą.

Kartu įstatymų leidėjas numatė šios pareigos atleidimą, jei verslininkas atitinka šias sąlygas:

 • prekės pristatomos siuntimo sistemoje,
 • už prekių pristatymą pilnai sumokama į mokesčių mokėtojo banko sąskaitą,
 • iš įrašų ir sandorius patvirtinančių įrodymų aišku, su kokia operacija susijęs mokėjimas,
 • tvarkomas mokėjimą patvirtinančių dokumentų registras, kuriuo remiantis galima nustatyti pirkėjo tapatybę,
 • mokesčių mokėtojas šias paslaugas pradėjo registruoti ne anksčiau kaip 2011 m. sausio 1 d.

Neįvykdžius vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, jūs negalėsite pasinaudoti lengvata.

Išimčiai taip pat taikomi apyvartos apribojimai. Šiuo metu pirmaisiais veiklos metais ši riba yra 20 000 zlotų (antraisiais – 40 000 zlotų) ir tik ją viršijus pardavimai turėtų būti registruojami kasoje.