Įmonės auka – kaip ją paaukoti?

Paslaugų Mokestis

Verslą vykdantis asmuo dėl įvairių priežasčių gali norėti jį perduoti šeimos nariui. Tačiau tokioje situacijoje reikia atminti, kad individuali įmonė priskiriama konkrečiam fiziniam asmeniui ir registruojama jo vardu. Todėl tokios įmonės perduoti kitam asmeniui negalima. Tačiau individualia veikla užsiimančiam asmeniui dovanoti konkrečiam šeimos nariui kontraindikacijų nėra. Kaip dovanojama įmonė?

Kas yra įmonės turtas ir kaip jį dovanoti?

Įmonės turtas apima:

 • žemė,

 • pastatai,

 • pastatai,

 • patalpas,

 • techniniai prietaisai ir mašinos,

 • transporto priemones,

 • įranga,

 • prekes ir medžiagas ir

 • nematerialusis turtas, t.y. kompiuterių programos, autorių teisės, licencijos ir patentai.

Įmonės turtas dovanojant turėtų būti perduotas atitinkamos sutarties pagrindu. Paprastai (priklausomai nuo turto rūšies) pakanka paprastos rašytinės sutarties. Tai, be kita ko, taikoma transporto priemones, mašinas, įrangą, prekes ir medžiagas bei programinę įrangą. Tačiau reikia atminti, kad dovanojant nekilnojamąjį turtą šeimos nariui, privaloma parengti notarinį aktą.

Be to, dovanojantis verslininkas taip pat turėtų surašyti konkretaus turto perdavimo protokolą. Protokole turi būti nurodyta, kas yra donorystės objektas, ir papildoma informacija apie:

 • ilgalaikis turtas – pradinė vertė ir išpirkimas iki šiol,

 • įranga - pradinė vertė,

 • prekės ir medžiagos – rūšis, kiekis ir vertė.

Įmonės dovanojimas sutuoktiniui – kaip tai padaryti?

Jei įmonės dovanojimas perduodamas sutuoktiniui, su kuriuo dalijamės bendrąja jungtine nuosavybe, pakanka surašyti perdavimo protokolą. Nereikia atlikti papildomų formalumų, t.y. pasirašyti sutartį. Taip yra dėl to, kad bendro turto atveju nesvarbu, kurioje įmonėje naudojamas tam tikras turtas – jis vis tiek yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.

Žinoma, gali atsitikti taip, kad perduodamo turto komponentas yra vienam iš sutuoktinių priklausantis daiktas. Dovanojant tokį turtą būtina parengti atitinkamą dovanojimo sutartį. Tos pačios taisyklės taikomos sutuoktiniams, gyvenantiems skyrium.

Ar būtina registruoti naują įmonę?

Dėl individualios įmonės pobūdžio ir priskyrimo konkrečiam fiziniam asmeniui jos dovanoti negalima. Šeimos narys, dovanojimo būdu gavęs tai įmonei priklausantį įmonės turtą, norėdamas vykdyti individualią įmonę, privalo jį įregistruoti Centriniame registre ir ūkinės veiklos informacijoje. Tada įmonė priskiriama naujam savininkui ir įregistruojama jo vardu. Tačiau nėra jokių kontraindikacijų naudoti tą patį pavadinimą naujai įsteigtos įmonės, kuria anksčiau buvo registruota pirmtako veikla, pavadinime, žinoma, be jo asmens duomenų.

Įmonės dovanojimas šeimos nariui – ar tai apmokestinama?

Išmokos šeimos nariams, patenkantiems į I arba II mokesčių grupę, neapmokestinamos pajamų mokesčiu. Asmuo, nepriklausantis šioms grupėms, gaudamas auką, privalo parodyti pajamas pagal gauto turto rinkos vertę.

I mokesčių grupę sudaro: sutuoktinis, aukštutinės giminės, palikuonys, posūniai, patėvis, pamotė, broliai ir seserys, uošviai, žentas, marti.

II mokesčių grupei priskiriami: brolių ir seserų palikuonys, tėvų broliai ir seserys, povaikų palikuonys ir sutuoktiniai, sutuoktinių brolių ir seserų sutuoktiniai, sutuoktinių brolių ir seserų sutuoktiniai, kitų palikuonių sutuoktiniai.

Kiti pirkėjai įtraukti į III grupę.

Artimiausios šeimos nariai, ty: sutuoktinis, palikuonys, vyresnieji, broliai ir seserys, posūnis, patėvis ir pamotė, gali papildomai atleisti nuo paveldimo turto ir dovanojimo mokesčio, tačiau tik tuo atveju, jei VMI pateiks pranešimą apie dovanojimo gavimą SD. -Z2 forma.

Kokios yra įmonės turto dovanojimo mokesčių pasekmės?

Verta turėti omenyje, kad dovanojant prekes ir medžiagas reikia koreguoti išlaidas pagal perduotų komercinių prekių ir medžiagų, anksčiau priskirtų prie mokesčių atskaitomų išlaidų, verte.

Tačiau nėra reikalo nurašyti nusidėvėjimo nurašymo nuo ilgalaikio turto, dovanoto kaip organizuotos įmonės dalies, padaryto iki dovanojimo. Tokio ilgalaikio turto nenudėvėta vertės dalis mokesčių neapmokestinama. Dovanojamai įrangai galioja tos pačios taisyklės – todėl išlaidų, patirtų įsigyjant veikloje naudojamą, o vėliau organizuotai įmonės daliai padovanotą įrangą, koreguoti nereikia.

Tokia pozicija buvo patvirtinta 2017-04-21 Nacionalinės mokesčių informacijos direktoriaus individualiu nutarimu (registracijos numeris 0461-ITPB1.4511.117.2017.1.PSZ):

(...) <...> kai turtas buvo faktiškai naudojamas vykdant veiklą ir prisidėjo prie pajamų gavimo arba pajamų šaltinio išsaugojimo ar apsaugos, mokesčių mokėtojas turi teisę jo įsigijimo išlaidas įtraukti į išlaidas, neatsižvelgiant į tolesnio jų naudojimo būdą. Vėliau padovanojus šiuos daiktus, nereikia koreguoti atskaitomų išlaidų šio turto verte.

Ar verslo dovanojimas yra PVM objektas?

Įmonės dovanojimas šeimos nariui, atliktas iki formalaus įmonės likvidavimo, gali būti laikomas įmonės ar organizuotos įmonės dalies pardavimo sandoriu, o tai reiškia, kad pagal 2010 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 1 punktą, ši veikla PVM neapmokestinama. PVM įstatymo 6 str.1 d
Įstatymo nuostatos netaikomos parduodant įmonę ar organizuotą įmonės dalį.

Nacionalinės mokesčių informacijos direktorius individualiu aiškinimu (Nr. 0114-KDIP3-1.4011.566.2018.3.MT) teigia:

dovanojimo sūnui dalyku bus įmonė - Pareiškėjas tai tiesiogiai nurodo bylos aprašyme, taip pat nurodydamas, kad sūnus ir toliau vadovaus įmonei. Todėl ši veikla – vadovaujantis 2005 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 p. 1 p. – bus atleistas nuo PVM. Dėl to Pareiškėjo sūnui paaukota visos įmonės, atitinkančios CPK 20 str. Civilinio kodekso 551 straipsnis yra atleistas nuo PVM įstatymo, todėl jis nėra šio mokesčio objektas.

Įmonės dovanojimas – kaip dėl anksčiau sudarytų sutarčių?

Įmonės dovanojimas nereiškia, kad visos sutartys bus automatiškai perduotos naujajam savininkui. Būtina atlikti reikiamus formalumus, t.y. perleisti teises ir pareigas iš ankstesnio savininko naujajam.