Elektroninės sąskaitos faktūros, siunčiamos PDF formatu, suteikia teisę atskaityti pirkimo mokestį

Paslaugų Mokestis

2011 m. gegužės 12 d. individuali nutartis, bylos Nr. IPPP3 / 443-468 / 11-2 / JF, Varšuvos mokesčių rūmų direktorius

Remiantis straipsniu. 1997 m. rugpjūčio 29 d. Mokesčių potvarkio (t. y. 2005 m. Įstatymų žurnalo Nr. 8, 60 punktas su pakeitimais) 14b § 1 ir 6 punktas ir Finansų ministro 2007 m. birželio 20 d. dėl leidimo pateikti mokesčių teisės išaiškinimus (2007 m. Teisės aktų leidinys Nr. 112, b. 770, su pakeitimais) Mokesčių rūmų Varšuvoje direktorius, veikdamas finansų ministro vardu, teigia, kad Pareiškėjo pozicija, 2007 m. pateiktame 2011-03-23 ​​prašyme (gavimo data 2010-03-25) dėl rašytinio mokesčio įstatymo dėl pridėtinės vertės mokesčio išaiškinimo dėl teisės atskaityti pirkimo mokestį iš elektroninių sąskaitų faktūrų, siunčiamų elektroniniu paštu PDF formatu - yra teisinga.

PAGRINDIMAS

2011-03-25 minėtas prašymas raštiškai išaiškinti mokesčių įstatymą dėl pridėtinės vertės mokesčio dėl galimybės atskaityti pirkimo mokestį iš elektroninių sąskaitų faktūrų, siunčiamų elektroniniu paštu PDF formatu.

Dabartinėje paraiškoje pateikiamas šis būsimas įvykis:

Pareiškėjas, vykdydamas savo veiklą, perka ir parduoda prekes ir paslaugas. Aptariami sandoriai dokumentuojami PVM sąskaitomis faktūromis, išrašomos ir išsiunčiamos popierine forma paštu arba per kurjerį (arba įteikiamos asmeniškai).

Pareiškėjas ir rangovai, siekdami pagerinti sąskaitų faktūrų srautą, svarsto pakeisti ligšiolinį sąskaitų faktūrų siuntimo būdą – atsisakyti išrašyti ir siųsti jas popierine forma ir pakeisti elektroninėmis sąskaitomis faktūromis, siunčiamomis elektroniniu paštu PDF formatu.

Pareiškėjas ketina sudaryti su rangovais rašytinį susitarimą dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir išsiuntimo elektronine forma, kuriame bus išreikštas šalių sutikimas su tokia sąskaitų faktūrų išrašymo forma ir nustatytos procedūros, užtikrinančios sutarties kilmės autentiškumą ir vientisumą. sąskaitų faktūrų turinį. Visų pirma, Pareiškėjas ketina nustatyti, kad jo išrašytos ir gautos sąskaitos faktūros bus siunčiamos elektroniniu paštu PDF failų pavidalu iš konkretaus elektroninio pašto adreso, kurio siuntėjo vardas yra visas vardas arba sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto santrumpa. Sąskaitos faktūros bus siunčiamos tiek kompiuteriu, tiek programine įranga, apsaugota prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Programinę įrangą valdys įgaliotas darbuotojas, kuris atsijungęs ir užtemdęs ekraną galės palikti savo darbo vietą.

Pareiškėjas elektroninio pašto įrašą su priedu (failu su sąskaita faktūra) saugos tinkamai pavadintame kataloge iki mokestinės prievolės senaties termino pabaigos. Katalogas, kuriame yra el. laiškų su sąskaitomis faktūromis, bus suskirstytas į atsiskaitymo laikotarpius.

Pareiškėjas gavo Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 2011-03-08 ekspertizės išvadą (toliau – Ekspertizė), patvirtinančią, kad PDF formatu išrašytos ir elektroniniu paštu (el. paštu) išsiųstos sąskaitos atitinka reglamente nustatytų reikalavimų. Ekspertizė pridedama prie šio prašymo.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, buvo pateikti šie klausimai:

Ar Pareiškėjo išrašytos ir gautos PDF formato sąskaitos būsimo įvykio aprašyme nurodytomis aplinkybėmis yra elektroninės sąskaitos faktūros Reglamento nuostatų prasme, visų pirma jos garantuoja dokumento kilmės autentiškumą ir vientisumą. sąskaitos faktūros turinys...

Ar būsimo įvykio aprašyme aprašytomis aplinkybėmis Pareiškėjo gautos sąskaitos faktūros PDF formatu suteiks teisę Pareiškėjui sumažinti mokėtiną mokestį pirkimo mokesčiu, susidariusiu iš šių sąskaitų faktūrų elektroninio laiško su pridedamu gavimo dieną sąskaitą faktūrą (PVMĮ 86 straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytais atvejais)...

Pareiškėjo teigimu:

Pareiškėjo išrašytos ir gautos PDF sąskaitos būsimo įvykio aprašyme nurodytomis aplinkybėmis yra elektroninės sąskaitos Reglamento nuostatų prasme, nes garantuoja sąskaitos faktūros kilmės tikrumą ir turinio vientisumą. Pareiškėjo gautos sąskaitos faktūros PDF formatu būsimo įvykio aprašyme aprašytomis aplinkybėmis, suteiks teisę Pareiškėjui sumažinti mokėtiną mokestį pirkimo mokesčiu, susidariusiu iš šių sąskaitų faktūrų elektroninio laiško su pridėta sąskaita gavimo dieną. (PVMĮ 86 straipsnio 10 dalies 1 punkte nurodytais atvejais), darant prielaidą, kad bendrosios teisės į atskaitą sąlygos pagal 2007 m. 2004 m. kovo 11 d. prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo 86 str. (2004 m. Teisės aktų leidinys, Nr. 54, 535 punktas, su pakeitimais, toliau – PVM įstatymas).

Pagal § 3 sek. 1 d., sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos, įskaitant prieinamas, elektronine forma bet kokiu elektroniniu formatu, prieš tai sąskaitos faktūros gavėjui patvirtinus šį sąskaitų faktūrų siuntimo būdą. Priėmimas arba jo atšaukimas gali būti išreikštas raštu arba elektronine forma. Be to, remiantis Reglamento 4 dalimi, sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos elektronine forma, jei užtikrinamas sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas.

Tai, kas išdėstyta aukščiau, reiškia, kad pagrindinė elektroninių sąskaitų faktūrų leistinumo sąlyga yra sąskaitos faktūros gavėjo sutikimas su šia sąskaitų faktūrų išrašymo forma. Šioje paraiškoje nurodytoje situacijoje šią sąlygą įvykdys Pareiškėjas, sudarydamas atitinkamą rašytinę sutartį, kurioje šalys priima elektronines sąskaitas faktūras.

Kitas reikalavimas, būtinas norint dokumentą pripažinti elektronine sąskaita faktūra Reglamento prasme – užtikrinti sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą. Sąskaitos faktūros kilmės autentiškumo ir sąskaitos faktūros turinio vientisumo apibrėžimai buvo įtraukti į 2 straipsnio 2 dalį. Reglamento 1 p. Sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas reiškia tikrumą dėl prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo arba sąskaitos faktūros išdavėjo tapatybės. Kita vertus, mes kalbame apie sąskaitos faktūros turinio vientisumą, kai sąskaitoje faktūroje nebuvo pakeisti duomenys, kurie turi būti įtraukti į sąskaitą. Todėl itin svarbu įrodyti ir gauti tikrumą dėl prekes pristatančio (paslaugą teikiančio) asmens ir sąskaitos faktūros išrašo asmens tapatybės bei fakto, kad sąskaitoje faktūroje pateikti duomenys nebuvo pakeisti. Aukščiau pateikta formuluotė apsiriboja užtikrinimu, kad sąskaitą faktūrą išrašė konkretus mokesčių mokėtojas ir kad dokumento turinys nepasikeitė jį perduodant gavėjui.

Pagal § 2 sek. 2 p., sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas išsaugomas, ypač naudojant:

saugų elektroninį parašą, kaip tai suprantama pagal 1 str. 3 2001 m. rugsėjo 18 d. Akto dėl elektroninio parašo (Įstatymų leidinys Nr. 130, 1450 su pakeitimais), patvirtinto galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba elektroniniu duomenų mainu (EDI) pagal europinio modelio sutartį. keistis elektroniniais duomenimis, jeigu su šiais mainais susijusioje sutartyje numatyta taikyti procedūras, garantuojančias sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą ir jos duomenų vientisumą. Todėl reglamente pateikiami pavyzdžiai, kaip užtikrinti sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą, t.y. saugaus elektroninio parašo ar elektroninių duomenų mainų (EDI) naudojimą. Tačiau tai yra atviras metodų katalogas, kurį patvirtina ypač šioje nuostatoje vartojamas posakis. Todėl mokesčių mokėtojai gali naudoti bet kokius elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimo būdus tol, kol jie garantuoja 10 punkte nurodytų autentiškumo ir vientisumo sąlygų įvykdymą. minėtos nuostatos 1 p.

Pareiškėjo nuomone, būsimo įvykio aprašyme nurodytomis aplinkybėmis PDF formatu išrašytos ir elektroniniu paštu išsiųstos sąskaitos atitiks Reglamente nustatytus reikalavimus, nes tokia pat apimtimi kaip ir popierinės sąskaitos faktūros leidžia nustatyti sąskaitos kilmę ir užkirsti kelią duomenų, kurie turi būti įtraukti į sąskaitą, pasikeitimo.

Reglamente nenurodyta, ar turinio kilmės autentiškumas ir vientisumas turi būti užtikrinamas naudojant IT sprendimus, ar tinkamai dokumentuotus procedūrinius sprendimus. Tam nereikia naudoti matematinių sprendimų, ypač kriptografinių ir IT sprendimų – įsigyti atitinkamus įrenginius, programinę įrangą ar tinkamai aprašytus verslo sprendimus (pvz., sutartyje aprašytas procedūras). Pareiškėjo nuomone, paremta Ekspertize, turinio kilmės autentiškumo ir vientisumo sąlygai išrašant sąskaitas PDF formatu įvykdymui pakanka procedūrų, garantuojančių žemiau aprašytų principų laikymąsi, parengimas raštu ir įgyvendinimas. :

Sąskaitų faktūrų siuntimas, apsaugotas tiek kompiuterio, tiek programinės įrangos prisijungimu ir slaptažodžiu;

programinę įrangą valdo įgaliotas darbuotojas, kuris gali palikti savo darbo vietą atsijungęs ir užtemdęs ekraną;

sąskaitų faktūrų siuntimas iš konkretaus elektroninio pašto adreso, kurio siuntėjo vardas yra visas sąskaitą išrašančio subjekto pavadinimas arba santrumpa.

Remdamasis Ekspertizės turiniu, verslininkas, turintis atitinkamas rašytines procedūras, apimančias apsaugą nuo prieigos prie kompiuterio ir programinės įrangos prisijungimo ir slaptažodžio lygiu, kurių naudojimą jis galės dokumentais patvirtinti VMI patikrinimui, atitinka autentiškumo ir vientisumo sąlygas siunčiant elektronines sąskaitas el.paštu.PDF formatu.

Tiesa, pasitelkus specialias žinias galima apsimesti žinutės siuntėju ir redaguoti jos turinį taip, kad susidarytų įspūdis, jog jis ateina iš siuntėjo. Taip pat yra grafinio apdorojimo programų, kurios leidžia keisti sąskaitos turinį, tačiau reikia nepamiršti, kad tai yra nusikalstama veika, o panašią dokumento klastojimo operaciją galima atlikti ir popierinės sąskaitos atžvilgiu.

Šioje vietoje Pareiškėjas norėtų atkreipti dėmesį į pagrindinį 2011 m. sausio 1 d. priimto Reglamento nuostatų tikslą – vienodą (ypač mokesčių institucijų) traktavimą popierinėms ir elektroninėms sąskaitoms faktūroms. Finansų ministras Reglamento projekto pagrindime nurodė, kad siūlomų pakeitimų tikslas – supaprastinti prekybą šiomis sąskaitomis, kad elektroninės sąskaitos taptų realia alternatyva popierinėms sąskaitoms.

Be to, 2008 m. lapkričio 28 d. Mokesčių grąžinimo tam tikriems mokesčių mokėtojams, sąskaitų faktūrų išrašymo, jų saugojimo ir prekių bei paslaugų, kurioms PVM lengvata netaikoma, pakeitimo projekto pagrindime (2008 m. Įstatymų leidinys, Nr. 212, 1337 punktas), kurie galioja nuo 2011 m. sausio 1 d., finansų ministras pristatė, kad Siūlomi pakeitimai, taip pat vykdomųjų nuostatų dėl sąskaitų faktūrų siuntimo elektronine forma būdo, jų saugojimo taisyklių pakeitimais. ir jų pateikimo mokesčių administratoriui tvarka arba Pagrindinis fiskalinės kontrolės institucijos tikslas – populiarinti elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymą, standartizuoti popierinių ir elektroninių sąskaitų faktūrų traktavimą ir sudaryti sąlygas saugoti popierines sąskaitas faktūras elektronine ar elektronine forma popieriuje. forma, kuri turėtų padėti palengvinti ūkinių operacijų dokumentavimą.

Be to, Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtoje brošiūroje „Svarbiausi PVM pakeitimai nuo 2011 m. sausio 1 d.“ finansų ministras pabrėžė, kad šis supaprastinimas visų pirma apima galimybę išrašyti ir siųsti elektronines sąskaitas faktūras bet kurioje el. formatu (PDF, dok. parodos dalyvio serveryje, taip pat pvz. siunčiami el. paštu).

Taip pat reikia atsiminti, kad reglamentu Lenkijos nuostatos priderinamos prie 2010 m. liepos 13 d. pakeistos Tarybos direktyvos 2010/45 / ES reikalavimų, kuriomis, be kita ko, siekiama liberalizuoti taikomas elektroninių sąskaitų faktūrų siuntimo ir saugojimo taisykles ir užtikrinti vienodą popierinių ir elektroninių sąskaitų faktūrų traktavimą.

Todėl Pareiškėjas gali priimti sprendimą, kuris užtikrintų tokį patį tikrumo ir turinio vientisumo laipsnį, kaip ir tradiciniu paštu siunčiamų popierinių sąskaitų faktūrų atveju. Todėl elektroninių ir popierinių sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumui ir turinio vientisumui užtikrinti negali būti keliamos kitos sąlygos. Specialistų teigimu, popierinės sąskaitos faktūros neprivaloma užtikrinti taip, kad būtų išvengta nusikaltimo dokumentams. Atsižvelgiant į tai, kad klasikiniu paštu siunčiamoms popierinėms sąskaitoms faktūroms nereikalaujama, kad nebūtų suklastoti sąskaitos faktūros duomenys, tai negali būti reikalaujama ir elektroninėmis priemonėmis siunčiamoms sąskaitoms faktūroms. Remiantis Ekspertizės išvadomis, PDF formatu išrašytos sąskaitos faktūros, siunčiamos elektroniniu paštu, tokia pat apimtimi kaip ir popierinės, siunčiamos klasikiniu paštu, neleidžia keisti duomenų, kurie turi būti įtraukti į sąskaitą faktūrą, ypač duomenis. dėl PVM ir kilmės autentiškumo.. kad šiuo metu turima programinė įranga taip pat leidžia neteisėtai surašyti sąskaitą faktūrą su pakeistais esminiais duomenimis tiek popierine, tiek elektronine forma.

Taip pat reikia turėti omenyje, kad pagal 2008 m. Mokesčių įsakymo 274c nuostatas, mokesčių administratorius turi teisę reikalauti, kad mokesčių mokėtojo rangovai pateiktų mokesčių mokėtojo kontroliuojamus dokumentus, kad patikrintų jų teisingumą ir patikimumą. Todėl mokesčių administratorius turi galimybę patikrinti teisingą elektroninių sąskaitų faktūrų PDF formatu išrašymą ir išsiuntimą, lyginant pirkėjo gautas sąskaitas faktūras su pardavėjo išrašytomis sąskaitomis faktūromis, taip patikrinant jų kilmės tikrumą ir patvirtinant turinio vientisumą. .

Be to, jei sąskaitų faktūrų saugojimo elektroniniu būdu būdas leidžia greitai susieti sąskaitą su užsakymu, sutartimi ar važtaraščiu, tai gali būti papildoma priemonė sąskaitos faktūros kilmės autentiškumui patikrinti. Taigi, jei už elektroninę sąskaitą faktūrą, atsiųstą el. paštu, jos modifikavimo neleidžiančiu formatu, ty PDF, ją galima palyginti (pvz., nurodant el. laiško ar pridedamos sąskaitos turinį). , sutartį ar WZ dokumentą su dokumentais, kurių pagrindu jis buvo išrašytas, tai bus pagrindas papildomai užtikrinti sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą.

Pareiškėjas norėtų pabrėžti, kad jo išrašytos ir gautos sąskaitos bus saugomos laikantis Reglamento 6 punkte nustatytų reikalavimų. Visų pirma, Pareiškėjas elektroninio pašto įrašus kartu su priedais (failais su sąskaitomis faktūromis) saugos kataloge, suskirstytame pagal atsiskaitymo laikotarpius, laikydamasis aukščiau aprašytų procedūrų, neleidžiančių keisti sąskaitos faktūros turinio ir taip užtikrinti turinio vientisumą. ir sąskaitų faktūrų įskaitomumą. Elektroninio laiško įrašymas su sąskaita faktūra, anot Ekspertizės, užtikrina kilmės tikrumą, nes kartu su laiško turiniu yra įrašoma išsiuntimo data, siuntėjo elektroninio pašto adresas, siuntėjo vardas ir pavardė, galima palyginti su sąskaitos faktūros duomenimis. Sąskaitos faktūros bus saugomos laikotarpį nuo jų išrašymo iki senaties termino pabaigos, užtikrinant, kad jas būtų lengva rasti ir mokesčių administratoriui ar mokesčių inspekcijai nedelsiant prieiti prie sąskaitų faktūrų.

Apibendrinant. Pareiškėjas, bendradarbiaudamas su rangovais, ketina įgyvendinti aukščiau aprašytas procedūras, siekdamas užtikrinti elektroniniu paštu siunčiamų PDF sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą, t.

sudaryti su rangovais rašytinį susitarimą dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir siuntimo elektronine forma, kuriame bus išreikštas šalių sutikimas su tokia sąskaitų faktūrų išrašymo forma ir nustatytos procedūros, užtikrinančios sąskaitų faktūrų autentiškumą ir vientisumą; nustatyti, kad Pareiškėjo išrašytos ir gautos sąskaitos faktūros bus siunčiamos elektroniniu paštu PDF failų pavidalu iš nurodyto elektroninio pašto adreso, kuriam siuntėjo pavadinimas bus visas išrašančiojo subjekto pavadinimas arba santrumpa. sąskaita faktūra; užtikrinti, kad sąskaitos faktūros būtų siunčiamos tiek kompiuteriu, tiek programine įranga, apsaugota prisijungimu ir slaptažodžiu, o programinę įrangą valdys įgaliotas darbuotojas, kuris atsijungęs ir užtemdęs ekraną galės išeiti iš savo darbo vietos.

Pareiškėjo nuomone, tai reiškia, kad Pareiškėjo išrašytos ir gautos sąskaitos atitiks Reglamento nuostatose numatytus reikalavimus ir bus elektroninės sąskaitos šių nuostatų prasme.

Dėl to darytina prielaida, kad Pareiškėjas, būsimo įvykio aprašyme nurodytomis aplinkybėmis išrašydamas sąskaitas faktūras, įvykdys dokumentavimo pareigą, nurodytą 2010 m. 106 sek. PVM įstatymo 1 str.

Kartu Pareiškėjas turės teisę atskaityti pirkimo mokestį, susidarantį iš PDF formato sąskaitų faktūrų, gautų elektroniniu paštu elektroninio laiško su pridedama sąskaita gavimo dieną (86 (10) straipsnyje nurodytais atvejais). ) PVM įstatymo 1 p.), darant prielaidą, kad bendrosios sąlygos, suteikiančios teisę į PVM atskaitą, nurodytos 2008 m. PVM įstatymo 86 str.

Atsižvelgiant į taikytiną teisinį statusą, Pareiškėjo pozicija dėl pateikto būsimo įvykio teisinio vertinimo laikytina teisinga.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, vadovaujantis 2008 m. Mokesčių įsakymo 14c 1 p., Pareiškėjo pozicijos vertinimo teisinio pagrindimo atsisakyta.

Vietos valdžia taip pat informuoja, kad išduotas išaiškinimas – vadovaujantis 2008 m. Mokesčių potvarkio 14b straipsnio 1 dalis taikoma tik pareiškėjo, kuris yra suinteresuotoji šalis, išrašant ir gaunant sąskaitas. Todėl sandorio šalis dėl šio aiškinimo negali turėti teisinių padarinių.

Aiškinimas susijęs su Pareiškėjo pateiktu būsimu įvykiu ir išaiškinimo išdavimo dieną galiojusiu teisiniu statusu.

Šalis turi teisę skųsti tokį mokesčių teisės aiškinimą dėl jo neatitikimo įstatymui. Skundas turi būti pateiktas Varšuvos provincijos administraciniam teismui, ul. Jasna 2/4, 00-013 Varšuva, gavus išankstinį raštišką vertimą išdavusios institucijos prašymą per 14 dienų nuo tos dienos, kurią skundo pateikėjas sužinojo arba galėjo sužinoti apie jo išdavimą, kol teisės pažeidimas bus pašalintas (52 straipsnis). 2002 m. rugpjūčio 30 d. Akto Administraciniuose teismuose įstatymo 3 §, Įstatymų žurnalas Nr. 153, 1270 punktas, su pakeitimais). Skundas Vaivadijos administraciniam teismui (dviem minėto įstatymo 47 str. egzemplioriais) paduodamas per trisdešimt dienų nuo institucijos atsakymo į raginimą ištaisyti teisės pažeidimą įteikimo dienos ir jeigu institucija neatsakė į šaukimą per šešiasdešimt dienų nuo šaukimo įteikimo dienos (minėto akto 53 str. 2 d.).

Skundas pateikiamas per instituciją, kurios veiksmas ar neveikimas yra skundo objektas (pirmiau minėto įstatymo 54 straipsnio 1 dalis), šiuo adresu: Mokesčių rūmai Varšuvoje, Nacionalinė mokesčių informacijos tarnyba Plocke, ul. 1 Maja 10, 09-402 Plock.