Kada bus renkami GPM avansai iš neapmokestinamo jauno žmogaus?

Paslauga.  T

Dėl 2019 m. liepos 4 d. priimto Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Išmokų šeimai įstatymo ir Valstybės lėšomis finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo, 2019 m. rugpjūčio 1 d. 26 metų amžiaus. Išimtis apima pajamas iš verslo santykių, darbo santykių, namų darbų, kooperatinių darbo santykių ir pavedimo sutarčių, nurodytų str. GPMĮ 13 8 punktą, mokesčių mokėtojo iki 26 metų gauta iki sumos, neviršijančios 85 528 PLN mokestiniais metais. Taigi, ar galima reikalauti iš darbdavio surinkti GPM avansus? Išimties taikymas tiek 2019 m., tiek vėlesniais metais, be kita ko, priklauso nuo iš asmens, kuris gauna minėtas pajamas.

Žemiau pateikiame keletą svarbių klausimų, kurie gali būti naudingi tiek jaunimui, kuris naudojasi ar gali pasinaudoti šia lengvata, tiek jų mokėtojams, atsakingiems už teisingą gyventojų pajamų mokesčio avanso apskaičiavimą ir mokėjimą mokesčių inspekcijai.

GPM lengvata – esminę reikšmę turi mokesčių mokėtojo valia

GPM lengvatos taikymas 2019 metais dėl pajamų, kurias gavo asmenys iki 26 metų, buvo galimas, jeigu šie asmenys pateikė rašytinę deklaraciją, pagal kurią šie asmenys deklaravo, kad gavo laikotarpiu nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. pajamų iš pavadinimų, nurodytų str. 21 sek. GPM įstatymo 1 punkto 148 punktas bus visiškai atleistas nuo mokesčių, t. y. jie neviršys 35 636,67 PLN. Vėlesniais metais padėtis dėl deklaracijos yra visiškai kitokia.

2020 m. ir vėlesniais metais mokėtojai nerenka mokesčių avanso, jei tenkinamos šios trys sąlygos:

  1. Mokesčių mokėtojas, gaunantis pajamas iš darbo santykių, darbo santykių, namų darbų, kooperatinių darbo santykių ir pavedimo sutarčių, nurodytų 1 straipsnyje. GPMĮ 13 punkto 8 punktu nesulaukė 26 metų,
  2. Pajamos per fiskalinius metus neviršija 85 528 PLN,
  3. Mokesčių mokėtojas prašymo dėl GPM avanso surinkimo netaikius lengvatos nepateikė.

Todėl jeigu mokesčių mokėtojas pateikia mokėtojui deklaraciją dėl GPM avansų surinkimo, ty, kad jis turėtų skaičiuoti ir rinkti avansus netaikant mokesčio lengvatos, tai mokėtojas avansus surenka netaikęs šios lengvatos, ne vėliau kaip nuo kito mėnesio, einančio po 2014 m. mėnesį, kurį gavo prašymą.

Taigi įstatymų leidėjas numatė galimybę jauniems mokesčių mokėtojams atsisakyti mokesčio lengvatos. Ši parinktis gali būti naudinga, be kita ko žmonėms, kurie iš daugiau nei vienų darbo santykių ir (arba) užsakymo gauna gana dideles pajamas, kurios sukaupus viršys 85 528 PLN. Visiškai nesurinkus avansų per mokestinius metus, iki metinių mokesčių deklaracijų pateikimo termino, ty iki mokestinių metų, einančių po mokestinių metų, balandžio 30 d. kurioje buvo uždirbtos pajamos.

Deklaracija galios tik tam tikrus mokestinius metus

Pabrėžtina, kad mokesčių mokėtojo prašymas surinkti avansus be GPM lengvatos mokėtojui yra privalomas tik konkrečiais mokestiniais metais. Tai reiškia, kad jeigu mokesčių mokėtojas ir toliau suinteresuotas, kad mokėtojas rinktų avansus netaikant lengvatos, jis privalės kasmet teikti prašymą.

Praktikoje, kad tam tikrais metais gautos pajamos būtų visiškai apmokestintos, tokį prašymą reikėtų pateikti pakankamai anksti. Pagal str. 32 sek. GPM įstatymo 1f.[j] jeigu mokesčių mokėtojas pateikia mokėtojui rašytinį prašymą dėl avanso išieškojimo netaikant mokesčio lengvatos pagal 2009 m. 21 sek. 1 148 punktą, mokėtojas gauna avansą netaikant šios išimties ne vėliau kaip nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį jis gavo prašymą.”.

Jei prašymas pateikiamas tam tikrų mokestinių metų pradžioje, mokėtojas gali pradėti skaičiuoti ir rinkti pajamų mokesčio avansus tik nuo kito mėnesio. Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Ar galima atsiimti deklaraciją dėl GPM avansų surinkimo mokestiniais metais?

Nuostata leidžia mokesčių mokėtojui, netaikant GPM lengvatos, pateikti prašymą dėl GPM avansų iki jam sukaks 26 metai. Mokėtojas yra saistomas tam tikrų mokestinių metų prašymo.

Tačiau joks reguliavimas mokesčių teisės nuostatose nenumato galimybės „atsiimti“ mokėtojui pateiktos deklaracijos padarinių. Todėl praktikoje mokėtojai dėl galimos atsakomybės, be kita ko, pokštas. Baudžiamojo mokesčių kodekso 77 str., jie nenorės nustoti rinkti avansus. Minėtas reglamentas su Komercinių bendrovių kodeksu nurodo, kad „[p] mokėtojas ar išieškotojas, laiku nesumokėjęs surinkto mokesčio kompetentingai institucijai, baudžiamas bauda iki 720 dienpinigių arba laisvės atėmimu iki 3 metų, arba abi šias bausmes kartu.”.

Mokėtojo, privalančio apskaičiuoti ir rinkti mokestį pagal mokesčių mokėtojo pateiktą prašymą, požiūriu, saugiausias sprendimas bus mokestį apskaičiuoti ir rinkti iki mokestinių metų pabaigos, taip pat ir 2007 m. tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas reikalauja panaikinti anksčiau pateikto prašymo pasekmes.

Nuostatos nenumato galimybės atšaukti prašymo skaičiuoti ir sumokėti GPM avansus padarinius netaikant 1 str. 21 sek. GPMĮ 148 1 punktas. Praktikoje todėl mokėtojai pateikę deklaraciją avansus skaičiuos ir rinks iki mokestinių metų pabaigos.

Praktiškai galima įsivaizduoti situaciją, kai gerai uždirbantis jaunuolis per metus netenka vieno iš pajamų šaltinių ir norėtų atšaukti pateikto prašymo dėl GPM avanso apskaičiavimo ir surinkimo padarinius netaikant lengvatos. Tokia tvarka leistų mokėti didesnį (neapmokestinamąjį) atlyginimą.

Nors nuostatai nenumato galimybės atsiimti pateikto prašymo dėl GPM avanso išieškojimo padarinių, susigrąžinti permokėtą mokestį bus galima metinėje mokesčių deklaracijoje.

Galbūt ateityje įstatymų leidėjas į teisės sistemą įves galimybę panaikinti ankstesnio kreipimosi pasekmes, nes praktikoje gali pasitaikyti situacijų, kai asmenų iki 26 metų pajamos per mokestinius metus labai skirsis nuo anksčiau manytų. sąmatos.

Kaip suformuluoti prašymą dėl GPM avanso išieškojimo mokėtojui?

Mokėtojas, norėdamas veiksmingai atsisakyti GPM lengvatos iki jam sukaks 26 metus, turi pateikti tinkamai suformuluotą prašymą. Tokio prašymo turinys, be pagrindinių duomenų, tokių kaip data, teisinių santykių šalys (mokesčių mokėtojo ir mokėtojo duomenys) ir ranka rašytas parašas, gali būti tokios formos:Remiantis straipsniu. 32 sek. 1991 m. liepos 26 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 1f p., prašyčiau, kad mokėtojas surinktų gyventojų pajamų mokesčio avansus už atskirus 2020 m. mėnesius, netaikant mokesčio lengvatos pagal 2 str. 21 sek. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 1 148 punktas”.