Sodrai atliekama kontrolė – mokėtojo teisės ir pareigos kontrolės metu

Paslauga. T

Įvairios valstybės institucijų kontrolės priemonės verslininkui gali sukelti daug komplikacijų ir būtinybę parengti nemažai su vykdoma ūkine veikla susijusių dokumentų. Viena iš tokių valstybės institucijų yra Sodrai. Socialinio draudimo įstaigos (ZUS) kontrolė ypač taikoma subjektams, įdarbinusiems darbuotojus, nes tuomet tikrinamas jų prašymų draustis teisingumas, įmokų mokėjimo teisingumas ir savalaikiškumas. Kokie yra ZUS patikrinimų pagrindai? Kokios veiklos gali imtis inspektoriai? Kokios yra verslininko, kaip įmokų mokėtojo, teisės? Į šiuos klausimus atsakysime šiame straipsnyje.

Socialinio draudimo įstaigos kontrolė – teisinis pagrindas

ZUS mokėtojų patikrinimo pagrindą numato 2011 m. 2 punktas Socialinio draudimo sistemos įstatymo 1 8 punktas, kuriame nurodyta, kad vienas iš teisės aktų reglamentuoja galimybę ZUS kontroliuoti įmokų mokėtojus.

Vadovaujantis 2008 m. Pagal Socialinio draudimo sistemos įstatymo 86 straipsnį patikrinimą atlieka ZUS inspektoriai ir gali apimti:

 1. atsiskaitymas socialiniam draudimui;
 2. įmokų ir kitų įmokų bei įmokų, kurias privalo rinkti Įstaiga, apskaičiavimo, išskaičiavimo ir mokėjimo teisingumą ir tikslumą;
 3. nustatant teises į socialinio draudimo išmokas ir šių išmokų mokėjimą bei atsiskaitymus šia sąskaita;
 4. teisingai ir laiku parengti prašymus dėl išėjimo į pensiją ir invalidumo pašalpų;
 5. pažymų išdavimas ar duomenų pateikimas socialinės apsaugos tikslais;
 6. įmokų mokėtojų įsiskolinusių su įmokas sumokėjimo turto apžiūra.

Pradėti verta nuo to, kad pati darbo sutartis, sudaryta tarp darbuotojo ir darbdavio - socialinio draudimo įmokų mokėtojo, turi tiesioginį poveikį, nustatantį darbuotojo ir darbdavio abipusius santykius, bet ir dar vieną, nes sutartas atlygis už darbą formuoja ir socialinio draudimo santykius, ty lemia draudimo įmokos dydį ir dėl to gaunama jam tinkamo dydžio išmoka.

Apsauginė darbo teisės funkcija nepakankamai gina socialinio draudimo teisiniais santykiais saugomo bendrojo intereso, todėl šios sutarties nuostatos gali būti vertinamos ir socialinio draudimo teisės požiūriu.

Balstogės apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nuosprendžiu III AUa 468/18, 2018 m.

Socialinio draudimo įstaigos vykdoma įmokų mokėtojų kontrolės veikla yra įgaliota 2008 m. 86 ir kt. socialinio draudimo sistemos įstatymą. Kiekvienas mokėtojas gali būti patikrintas Socialinio draudimo įstaigos (ZUS) dėl dirbančių asmenų pranešimo socialinei apsaugai ir socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo teisingumo. Apibrėžiama mene. 86 sek. Socialinio draudimo sistemos įstatymo 2 str., patikrinimo apimtys yra atviros. Tai liudija, pavyzdžiui, frazė „kontrolė gali apimti ypač“. Tai reiškia, kad į kontrolės sritį gali būti įtrauktas bet kokių su socialine apsauga susijusių pareigų vykdymas”.

ZUS inspektoriai yra įgalioti tikrinti, kaip mokėtojai vykdo socialinio draudimo užduotis ir įsipareigojimus. Tokia ZUS vykdoma kontrolė, inter alia, gali apimti socialinio draudimo įmokų ir kitų įmokų bei įmokų, kurias privalo rinkti Įstaiga, apskaičiavimo, išskaičiavimo ir mokėjimo teisingumą ir tikslumą.

Viena iš pagrindinių ŽŪS inspektorių veiklų – tikrinti dirbančio asmens atliekamo darbo pobūdį, ty ar sudarytos sutartys yra tinkamai kvalifikuotos, taigi, ar mokėtojas turėjo teisę pripažinti, kad dėl konkrečios prievolės nereikia mokėti socialinių išmokų. saugumo įmokų.

Visų pirma, ZUS gali suabejoti įmokų apskaičiavimo pagrindą sudarančio atlyginimo dydžiu, jeigu iš bylos aplinkybių matyti, kad jis buvo sumokėtas pagal sutartį, prieštaraujančią įstatymui, socialinio sambūvio principams arba siekiant apeiti įstatymą.

Socialinio draudimo įstaiga turi teisę nagrinėti tiek darbo sutarties sudarymo pavadinimą, tiek atskirų jos nuostatų pagrįstumą ir ginčyti tas darbo sutarties nuostatas dėl darbo apmokėjimo, kurios prieštarauja įstatymui ar socialinio sambūvio principams. arba jais siekiama apeiti įstatymą.

ZUS inspektorių įgaliojimai. Kontrolės vieta

Patikrinimo metu ZUS inspektorius turi teisę:

 1. nagrinėja visas buhalterines knygas, finansinius, apskaitos ir asmens dokumentus bei kitas informacijos laikmenas, susijusias su kontrolės apimtimi;
 2. atlieka įsiskolinusių įmokų mokėtojų, sumokėjus įmokas, turto vizualinę apžiūrą ir inventorizaciją;
 3. užtikrinti surinktus įrodymus, kuriuos atlieka:
  -sandėliavimas pas įmokų mokėtoją atskiroje, uždaroje ir sandarioje patalpoje,
  - užplombuoti ir pateikti saugoti įmokų mokėtojui arba jo darbuotojui su gavimo patvirtinimu,
  -nunešimas į Instituto organizacinį padalinį su gavimo patvirtinimu;
 4. reikalauti informacijos iš įmokų mokėtojo ir apdraustojo;
 5. nustatyti asmenis jų tapatybei nustatyti, jei tai būtina kontrolės tikslais;
 6. apklausti liudytojus;
 7. apklausti įmokų mokėtoją ir apdraustąjį, jeigu dėl kitų įrodinėjimo priemonių trūkumo ar išnaudojimo lieka nepaaiškintų aplinkybių, turinčių reikšmės kontrolės procedūroms.

Kontrolės veiklą įmokų mokėtojo buveinėje ir jo verslo vietose, taip pat veiklos vietoje tretieji asmenys atlieka tam tikros veiklos pavedimu šiems asmenims atskirų susitarimų pagrindu.

ZUS inspektoriai turi plačias galimybes, kai kalbama apie kontroliuojamą mokėtoją. Jie turi teisę įeiti ir judėti mokėtojo patalpose bei verslo vietose neturėdami leidimo. Jiems taip pat netaikomas asmens auditas, net jei tai numatyta įmokų mokėtojo nurodytose vidaus taisyklėse.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Mokėtojo teisės

Įmokų mokėtojas kontrolės metu privalo:

 1. suteikti prieigą prie visų knygų, dokumentų ir kitų su kontrolės apimtimi susijusių informacijos laikmenų, kurios yra saugomos pas jį ir pas trečiuosius asmenis, pavedant šiems asmenims tam tikrą veiklą pagal atskirus susitarimus;
 2. pateikti apžiūrėti turtą, kurio tyrimas įtrauktas į kontrolę, jeigu jis yra įsiskolinęs sumokėti įmokas;
 3. rengia ir išduoda gamyklos kontrolės inspektoriaus nurodytų su kontrolės apimtimi susijusių dokumentų kopijas, sudaro būtinas sąlygas kontrolės veiksmams vykdyti, įskaitant prieigą prie ryšio priemonių, išskyrus transporto priemones, ir kitas reikalingas technines priemones atlikti. kontroliuoti veiklą, kuria disponuoja mokėtojas;
 4. pateikti paaiškinimus inspektoriui;
 5. pateikti į lenkų kalbą parengtų finansinių, apskaitos ir asmens dokumentų vertimą į užsienio kalbą, pateiktą įmokos mokėtojo.

Įmokų mokėtojas, taip pat jo paskirtas asmuo, visų pirma, turi teisę dalyvauti kontrolės veikloje – tai jų teisė. Įmokos mokėtojas taip pat turi galimybę daryti įtaką patikrinimo metu surašytam protokolui. Visus nustatytus trūkumus inspektorius turi įrašyti į ataskaitą. Tačiau mokėtojas turi teisę per 14 dienų nuo ataskaitos gavimo dienos raštu pateikti prieštaravimus dėl jos išvadų, nurodydamas patikrinimo metu padarytą pažeidimą.

Kontrolės protokolas, kuris yra kontrolės išvadų aprašymas, kurio privalomas turinys nurodytas 2 str. 91 pastraipa. Socialinio draudimo sistemos įstatymo 1 str. Civilinio proceso kodekso 244 str. 1 d.

Pažymėtina, kad vien tik patikrinimo akto surašymo nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, kad pagal 1999 m. 90 sek. Remiantis Socialinio draudimo sistemos įstatymo 5 straipsniu, jis yra pagrindas pensijų priežiūros institucijai priimti administracinį sprendimą, nes patikrinimo dokumentas nepakeičia faktinio pagrindimo, kuris yra būtinas administracinio sprendimo elementas (Įstatymo 107 straipsnio 1 dalis). Administracinių bylų teisenos kodeksas). Tokios pozicijos laikėsi Ščecino apeliacinis teismas 2007 m. spalio 30 d.

Kitas klausimas, į kurį mokėtojas turėtų atsižvelgti, yra patikrinimo data. Jis negali prasidėti anksčiau kaip po 7 dienų nuo pranešimo apie planuojamą patikrinimą gavimo dienos.

Mokėtojas-verslininkas turėtų nuolat tikrinti kontrolės eigą ir pranešti apie visas abejones, kurios turėtų atsispindėti kontrolės ataskaitoje.