Ieškinio senaties terminai

Paslauga. T

Ieškinio senaties terminai – tai situacijos, kai, pasibaigus nurodytam terminui, ieškinio reikalavimas tampa nebeįmanomas. Bendrasis ieškinio senaties terminas Lenkijos civilinėje teisėje yra nustatytas Civiliniame kodekse. Bendra įstatymų leidėjo nustatyta taisyklė – tik turtinių reikalavimų senaties galimybė. Civilinis kodeksas nustato bendrąjį ieškinio senaties terminą, atitinkamai:

 • 6 metai turtiniams reikalavimams,
 • 3 metai reikalavimams dėl periodinių išmokų (pvz., nuomos) ir reikalavimams, susijusiems su verslo vykdymu.

Senaties termino pabaiga yra paskutinė kalendorinių metų diena, išskyrus atvejus, kai ieškinio senaties terminas yra trumpesnis nei dveji metai.

Pažymėtina, kad minėti ieškinio senaties terminai yra tik bendroji, bendroji civilinėje teisėje priimta taisyklė.

Pasibaigus ieškinio senaties terminui, asmuo, kuriam pareikštas reikalavimas, gali jo netenkinti, nebent jis atsisako naudotis ieškinio senaties terminu. Tačiau prašymo dėl senaties atsisakymas nepasibaigus terminui yra niekinis. Pasibaigus senaties terminui, reikalavimas vartotojui negali būti reikalaujamas.

Įsigilinus į kitus kodekso straipsnius ir daugybę aktų, rasime keletą detalių atskirų ieškinio senaties terminų, kurie yra išvardyti žemiau, suvesti ir susisteminti.

Ieškinio senaties terminai 6 mėn

Tai yra trumpiausias Civilinio kodekso numatytas ieškinio senaties terminas. Jis naudojamas esant senaties terminui:

 • paskolos gavėjo reikalavimai dėl paskolos dalyko atleidimo - ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai turėjo būti atleistas dalykas (CK 722 str.),
 • pretenzijas atlyginti žalą, atsiradusią dėl daiktų, įvežtų į viešbutį ar panašią patalpą, praradimo ar sugadinimo,
 • vežėjui priklausančios pretenzijos kitiems vežėjams, dalyvavusiems vežant siuntą (793 kc str.).

Vienerių metų ieškinio senaties terminas

 • pretenzijos pagal vežimo sutartį,

 • įkaito turėtojo reikalavimai įkaito turėtojui atlyginti žalą dėl pablogėjusios padėties ir įkaito turėtojo reikalavimai įkaito turėtojui atlyginti išlaidas už naudą (skaičiuojant nuo prekės grąžinimo dienos)
 • pretenzijos pagal nuomos ar panaudos sutartį,
 • pretenzijas pagal garantiją dėl parduotos prekės teisinių trūkumų (skaičiuojant nuo tos dienos, kurią pirkėjas sužinojo apie trūkumą) ir pagal garantiją dėl parduotos prekės fizinių trūkumų (skaičiuojant nuo daikto perdavimo pirkėjui dienos) ,
 • pardavėjo pretenzijos, kylančios iš nuostatų dėl fiksuotos kainos, maksimalios ir minimalios kainos arba iš jos atsiradusios kainos už papildomą kainų skirtumo sumokėjimą, taip pat pirkėjo reikalavimai dėl šio skirtumo atlyginimo (nuo mokėjimo dienos),
 • pretenzijos pagal siuntimo sutartį.

Ieškinio senaties terminai – 2 metai

 • pretenzijos, kylančios iš sutarties dėl konkrečios užduoties – terminas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo dienos, o jeigu sutarties dalykas nebuvo perduotas laiku – nuo ​​tos dienos, kurią jis turėjo būti perduotas,
 • pretenzijos verslininkams, amatininkams dėl pardavimo, taip pat asmenims, valdantiems ūkį dėl žemės ūkio ir miško produkcijos pardavimo,
 • reikalavimus, kylančius iš pavedimo sutarties,
 • reikalavimus, kylančius iš banko sąskaitos sutarties (išskyrus reikalavimus dėl taupomųjų indėlių grąžinimo),
 • abipusiai gamintojo ir susitariančiosios šalies reikalavimai,
 • ieškiniai dėl baudos už vairavimą be bilieto,
 • pretenzijos dėl telekomunikacijų paslaugų.

Trejų metų ieškinio senaties terminas

Trejų metų ieškinio senaties terminas, kaip bendras Civiliniame kodekse nustatytas terminas, taikomas visoms gautinoms sumoms dėl ūkinės veiklos ir periodinėms išmokoms, taip pat:

 • pretenzijas dėl delspinigių mokėjimo už delsimą atsiskaityti su ūkine veikla susijusias gautinas sumas,
 • pretenzijos pagal draudimo sutartį,
 • ieškiniai dėl mokestinių prievolių, bet tik tais atvejais, kai prievolės atsiranda dėl mokesčių inspekcijos sprendimo, kuriuo nustatomas tam tikras mokestis ir jo dydis, įteikimo,
 • pretenzijos pagal kredito / paskolos sutartį, įskaitant kredito kortelės skolą,
 • pretenzijos dėl rezervuotos dalies,
 • reikalavimus, kylančius iš darbo santykių,
 • pretenzijos pagal garantiją dėl fizinių defektų (statinio broko) – šis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pristatymo pirkėjui dienos,
 • pretenzijos dėl atsiskaitymo telefonu.

Ketverių metų ieškinio senaties terminas

 • esant pretenzijoms dėl prekių pardavimo iš Lenkijos į užsienį (eksporto) pagal Niujorko konvenciją – ji neturi būti taikoma visiems sandoriams. Pakanka, kad sutarties šalys netaikytų Niujorko konvencijos nuostatų (tada terminas bus 2 metai).

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Penkerių metų ieškinio senaties terminas

 • ieškiniai dėl mokestinių prievolių – jeigu jie yra teisiškai privalomi (pvz., PVM),
 • reikalavimus pagal palikimą,
 • išmokų dėl įmokų į pensiją, invalidumo, ligos ir nelaimingų atsitikimų draudimą.

Ieškinio senaties terminai – 6 metai

 • ieškiniai, patvirtinti įsiteisėjusiu teismo ar kitos institucijos, įsteigtos tam tikros rūšies byloms nagrinėti, sprendimu, arbitražo sprendimu, taikos sutartimi, sudaryta teisme ar arbitražo teisme arba tarpininke ir patvirtinta teismo. Kartu labai svarbus klausimas – jeigu tokiu būdu nustatytas reikalavimas apima periodines išmokas, ieškinio senaties terminas dėl būsimų periodinių išmokų sueina po trejų metų,
 • darbdavio reikalavimai atlyginti darbuotojo tyčia padarytą žalą.

20 metų ieškinio senaties terminas

 • padarius žalą dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, taip pat įvykus eismo įvykiui ar nelaimingam atsitikimui darbe, kai kaltininko atsakomybė buvo paskelbta baudžiamajame procese ar civiliniame ieškinyje.

Trisdešimties metų senaties terminas

 • nužudymas – pagal baudžiamojo įstatymo nuostatas.