Sąskaitų faktūrų gavimas el. paštu PDF faile ir faksu bei teisė į PVM atskaitą iš gautų sąskaitų faktūrų

Paslaugų Mokestis

INDIVIDUALUS AIŠKINIMAS IPPP1-443-429 / 11-4 / IGo 2011-04-28 Mokesčių rūmai Varšuvoje

Remiantis straipsniu. 1997 m. rugpjūčio 29 d. Akto Mokesčių potvarkis (2005 m. Įstatymų žurnalo, Nr. 8, 60 punktas, su pakeitimais) 14b § 1 ir 6 straipsnis ir Finansų ministro birželio 20 d. 2007 m. dėl įgaliojimo teikti mokesčių teisės išaiškinimus (Teisės žurnalas 2007 m. Nr. 112, b. 770, su pakeitimais) Mokesčių rūmų Varšuvoje direktorius, veikdamas finansų ministro vardu, teigia, kad Bendrovės pozicija , pateiktame 2011 m. vasario 28 d. prašyme (gavimo data 2011 m. kovo 10 d.), papildytu 2011 m. balandžio 11 d. raštu (gavimo data 2011 m. balandžio 15 d.), institucijos 2011 m. balandžio 4 d. prašymu . mokesčių įstatymo nuostatų dėl prekių ir paslaugų apmokestinimo aiškinimas sąskaitų faktūrų elektroniniu paštu PDF formatu ir faksu gavimo srityje bei teisės į PVM atskaitą nuo tokių gautų sąskaitų faktūrų – yra teisingas.

Sąskaitų faktūrų siuntimas ir gavimas PDF failo pavidalu, pridedamas prie elektroninio laiško arba faksu sąskaitos faktūros gavėjui, mokestinėmis pasekmėmis prilygsta popierinės sąskaitos faktūros gavimui, jei yra faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas. 2010 m. gruodžio 17 d. finansų ministro reglamente dėl sąskaitų faktūrų siuntimo elektronine forma, jų saugojimo taisyklių ir pateikimo mokesčių administratoriui ar fiskalinės kontrolės institucijai tvarkos nurodytų sąskaitų faktūrų (Teisės žurnalas Nr. 249, 2010 m. 1661 punktas).

PAGRINDIMAS

2011-03-10 minėtas prašymą dėl rašytinio mokesčių teisės nuostatų aiškinimo individualioje byloje dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų gavimo elektroniniu paštu PDF faile srityje ir teisės į PVM atskaitą nuo gautų sąskaitų faktūrų. Prašymas buvo papildytas 2011 m. balandžio 11 d. raštu (gavimo data 2011 m. balandžio 15 d.), atsakytu į Tarnybos 2011 m. balandžio 4 d.

Šioje paraiškoje pateikiami šie faktai ir būsimas įvykis:

  1. Tikroji reikalų padėtis

2011 metais Sp. z o.o. (toliau – Bendrovė) perka paslaugas / prekes iš verslininko (toliau – Rangovas).Šalys susitarė, kad Vykdytojo išrašytos sąskaitos bus siunčiamos elektronine forma PDF formatu Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu. Rašytine sutartimi Bendrovė sutiko su tokiu sąskaitų faktūrų siuntimo jai būdu. Prieiga prie kompiuterio, kuriame gaunamas Vykdytojo elektroninis paštas, yra ribojamas trečiosioms šalims, kadangi šiuo kompiuteriu naudojasi konkretus Bendrovės darbuotojas. Bendrovė taiko daugybę procedūrų ir taisyklių, kad pašalintų neteisėtą prieigą prie savo kompiuterių.

Bendrovė identifikuoja Vykdytojo, kaip asmens, siunčiančio elektroninį laišką su pridėta sąskaita, tapatybę patikrinusi adresą, iš kurio buvo išsiųstas el. laiškas, nes šis adresas yra griežtai priskirtas Vykdytojui. Be to, Vykdytojo tapatybė patikrinama Bendrovės detaliai išanalizavus sąskaitos faktūros turinį ir palyginus joje esančius duomenis (pvz. parduotų paslaugų/prekių apimtis, grynoji suma, bruto suma, pardavimo data, Rangovo identifikavimo duomenys). pvz., įmonė, NIP) su faktine Rangovo nauda pagal šalis privalomą sutartį. Pasitaiko, kad iškilus abejonių dėl bet kurios sąskaitos faktūros punkto, Bendrovė kreipiasi tiesiogiai į Rangovą, kad šias abejones išaiškintų. Tik tuo atveju, kai Bendrovė įsitikina sąskaitos išrašytojo tapatybe ir sąskaitos faktūros turinio analizė patvirtina, kad ji atspindi realų ūkinį įvykį, Bendrovė pripažįsta, kad sąskaita faktūra jai buvo išsiųsta laikantis 2011 m. susitarimas.

Bendrovė nesikiša į iš Rangovo gaunamų elektroninių laiškų ir pridedamų PDF sąskaitų faktūrų turinį, t.y. nedaro juose jokių pakeitimų/taisymų. Įmonei gavus iš Rangovo elektroninį laišką su sąskaita faktūra, ją išspausdina įgaliotas Bendrovės darbuotojas, aprašo ir pripažįsta jos apskaitos knygose. Taip pat Bendrovė nekeičia atspausdintos sąskaitos faktūros. Spausdintas popierines sąskaitas faktūras saugo sandorio šalys.

Bendrovės vykdomas popierinių sąskaitų faktūrų saugojimas, kurios nuolat įrašomos į buhalterinę apskaitą, aprašytos ir pasirašytos (kartu su data) įgaliotų darbuotojų, yra papildoma garantija, kad sąskaitos faktūros turinys nuo jos išsiuntimo momento Rangovas, kol jis nėra išspausdintas ir suarchyvuotas, negalėjo ir nepadarė jokių pakeitimų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aukščiau aprašytu būdu siunčiamos sąskaitos nėra su saugiu elektroniniu parašu, jos nėra siunčiamos elektroninių duomenų mainų (EDI) būdu. Sąskaitos faktūros siunčiamos įprastu el. Jeigu elektronine forma atsiųsta sąskaita faktūra (kurią Bendrovė yra įsitikinusi, kad ateina iš Rangovo ir patvirtina faktiškai atliktas paslaugas) yra susijusi su pirkimais, panaudotais PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, Bendrovė atskaito į tokią sąskaitą faktūrą įtrauktą pirkimo PVM – 1 str. 86 sek. 2 taškas 1 lit. a) PVM įstatymas. Tuo pačiu, jei sąskaitoje faktūroje patvirtinama patirta sąnauda, ​​kuri parodo ryšius, nurodytus 3 str. 15 sek. 1 u.p.d.o.p. su Bendrovės pajamomis, po to vadovaujantis 3 str. 15 sek. 4e u.p.d.o.p. tokios išlaidos gali būti laikomos patirtomis tą dieną, kai jos buvo pripažintos Bendrovės buhalterinėje apskaitoje, remiantis Vykdytojo PDF formatu atsiųsta sąskaita faktūra.

  1. Būsimasis renginys

Bendrovė ketina įvesti naujas (be šiuo metu veikiančių) PVM sąskaitų faktūrų apyvartos tarp jos ir rangovų taisykles. Pagal šias naujas taisykles Rangovai PVM sąskaitas faktūras Bendrovei galės siųsti faksu. Toks sąskaitų pateikimo Bendrovei būdas bus numatytas su Rangovu pasirašytoje sutartyje, o tai reiškia, kad Bendrovė savo sutikimą dėl jo naudojimo išreikš raštu. Sutarties šalys nustatys sąskaitų faktūrų siuntimo faksu taisykles, siekdamos užtikrinti, kad būtų galima patikrinti, ar nurodyta faksograma yra iš rangovo ir ar Bendrovė ją gavo.

Faksu siunčiamoms sąskaitoms faktūroms Bendrovė numato taikyti šias Vykdytojo tapatybės tikrinimo taisykles. Bendrovė kiekvieną kartą identifikuos kitos sandorio šalies, kaip faksogramą siunčiančio asmens, tapatybę, patikrindama telefono numerį, iš kurio buvo išsiųsta faksograma, nes šis numeris bus griežtai priskirtas kitai sandorio šaliai. Be to, Vykdytojo tapatybės patikrinimą palengvins: Įmonės atlikta išsami sąskaitos faktūros turinio analizė ir joje esančių duomenų palyginimas (pvz., parduotų paslaugų / prekių apimtis, grynoji suma, bruto suma, pardavimo data, Rangovo identifikacinius duomenis, tokius kaip įmonė, NIP) su faktiškai jos naudai rangovo atliktais pagal šalių sutartį. Kilus abejonių dėl bet kurios sąskaitos faktūros punkto, Bendrovė susisieks tiesiogiai su Rangovu, kad išaiškintų šias abejones. Tik tuo atveju, jei Bendrovė įsitikins sąskaitos išrašytojo tapatybe ir sąskaitos faktūros turinio analizė patvirtins, kad ji atspindi realų ūkinį įvykį, Bendrovė laikys, kad sąskaita jai buvo išsiųsta pagal sąlygas. nustatyta sutartyje.

Bendrovė nesikiš į iš Rangovo faksu gaunamų sąskaitų faktūrų turinį, t.y. neatliks jų pakeitimų/taisymų. Bendrovei gavus iš Rangovo faksogramą su sąskaita faktūra, ji bus išspausdinta (jei faksograma gauta elektroninio dokumento formatu, išsaugota tam skirtame Bendrovės kompiuteryje esančiame aplanke) arba popierine forma iš fakso. Bendrovės įgaliotas darbuotojas, aprašytas ir įtrauktas į jos apskaitos knygas. Taip pat Bendrovė nedarys jokių pakeitimų popierine forma saugomoje sąskaitoje faktūroje. Spausdintas popierines sąskaitas faktūras saugos sandorio šalys.

Jeigu faksu atsiųsta sąskaita faktūra (kurią Bendrovė įsitikins, kad Rangovas patvirtina faktiškai atliktas paslaugas) yra susijusi su pirkimais, panaudotais PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, Bendrovė atskaitys į tokią sąskaitą faktūrą įtrauktą pirkimo PVM – 6 str. 86 sek. 2 taškai lit. a) PVM įstatymas. Tuo pačiu, jei sąskaitoje faktūroje patvirtinama, kad išlaidos buvo patirtos, o tai parodo ryšius, nurodytus 2005 m. 15 sek. 1 u.p.d.o.p. su Bendrovės pajamomis, po to vadovaujantis 3 str. 15 sek. 4e updup, tokios išlaidos gali būti laikomos patirtomis tą dieną, kai šios išlaidos buvo pripažintos Bendrovės buhalterinėje apskaitoje pagal Rangovo faksu atsiųstą sąskaitą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, buvo pateikti šie klausimai:

  1. Tikroji reikalų padėtis

Ar Vykdytojo PDF formatu elektroniniu paštu (el. paštu) Bendrovei atsiųsta PVM sąskaita faktūra, kurią jis atspausdino ir yra saugomas popierine forma, suteikia Bendrovei teisę atskaityti tokioje sąskaitoje esantį pirkimo PVM?

  1. Būsimasis renginys

Ar, esant teisiniam statusui nuo 2011 m. sausio 1 d., Vykdytojo faksu Bendrovei atsiųsta PVM sąskaita faktūra, kuri bus saugoma popierine forma, suteiks Bendrovei teisę atskaityti į tokią sąskaitą faktūrą įtrauktą pirkimo PVM?

Pareiškėjo teigimu

Pristatant savo poziciją šiuo klausimu, pradžioje būtina pateikti keletą bendrų pastabų, kurios kartu yra susijusios su visais Bendrovės keliamais klausimais. Juose nurodomas nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojusių įstatymo pakeitimų, kurie, be kita ko, susiję su 2011 m. sąskaitų faktūrų išrašymo ir siuntimo taisyklės.

Nuo 2011 m. galioja finansų ministro 2008 m. lapkričio 28 d. reglamentas dėl mokesčių grąžinimo tam tikriems mokesčių mokėtojams, sąskaitų faktūrų išrašymo, jų saugojimo ir prekių bei paslaugų, kurioms netaikoma PVM lengvata, sąrašo (Įstatymų žurnalas Nr. U. Nr. 212, 1337 punktas su pakeitimais – toliau – sąskaitų faktūrų reglamentas). 2010 m. gruodžio 23 d. paskelbtame pakeitimo reglamente (Įstatymų leidinys Nr. 244, b. 1627) 2010 m. gruodžio 23 d.

 1. likviduojama – panaikinant 19 str. 2 - įsipareigojimas išrašytas sąskaitas faktūras apibrėžti kaip "kopiją" arba "originalas";
 2. ?
 3. Pakeistas § 21 dėl sąskaitų faktūrų (įskaitant elektronines sąskaitas) saugojimo taisyklių.

Aukščiau pakeitimai turėtų būti svarstomi toliau aprašytų pakeitimų kontekste, kuriais siekiama liberalizuoti sąskaitų siuntimo taisykles.

Svarbiausias šiam atvejui – 2010 m. gruodžio 17 d. finansų ministro reglamentas dėl sąskaitų faktūrų perdavimo elektronine forma, jų saugojimo taisyklių ir pateikimo mokesčių administratoriui ar mokesčių inspekcijai tvarkos, įsigaliojęs nuo 2010 m. sausio 1 d. (Įstatymų leidinys Nr. 249 , b. 1661 – toliau – Elektroninių sąskaitų faktūrų reglamentas), kuris pakeitė ankstesnį šį dalyką reglamentuojantį reglamentą, tai yra Finansų ministro 2005 m. liepos 14 d. dėl sąskaitų faktūrų elektronine forma išrašymo ir siuntimo, taip pat šių sąskaitų saugojimo ir dalijimosi mokesčių inspekcija ar mokesčių inspekcija (Įstatymų leidinys Nr. 133, b. 1119, su pakeitimais – toliau netekusiais galios reglamentas).

Elektroninių sąskaitų faktūrų reglamentas nustato naujas – kitokias nei ankstesniųjų – taisykles elektronine forma parengtų sąskaitų siuntimo ir saugojimo srityje. Visų pirma, buvo liberalizuotos šių sąskaitų siuntimo taisyklės. Šiuo metu jie gali būti siunčiami nesilaikant specialių reikalavimų, kurie buvo numatyti panaikintame reglamente iki 2010 m. pabaigos, ty taisyklės, kad siųsti elektronine forma leidžiama tik naudojant saugų elektroninį parašą arba keičiantis elektroniniais duomenimis ( EDI) nebegalioja.

Nuo 2011 m. sąskaitos faktūros ir toliau gali būti siunčiamos aukščiau nurodytais būdais, o papildomai tai galima padaryti bet kokia kita elektronine forma (el. paštu, faksu) ir bet kokiu elektroniniu formatu (pvz., PDF) – tai aiškiai nurodyta § 3 pas. Elektroninių sąskaitų faktūrų reglamento 1 ir 4 straipsniais, formos ir formato laisvę riboja sąlyga užtikrinti kilmės autentiškumą (sąskaitos faktūros išdavėjo tapatybės tikrumą) ir sąskaitos faktūros turinio vientisumą ( duomenys, kurie turi būti įtraukti į sąskaitą faktūroje, sąskaitoje faktūroje nebuvo pakeisti). Teisė naudotis elektroniniu sąskaitų faktūrų siuntimo būdu buvo sąlygota išankstinio sąskaitų faktūrų gavėjo sutikimo raštu arba elektroniniu būdu - § 3 sek. Elektroninių sąskaitų faktūrų reglamento 1 ir 2 p.

Potvarkio dėl elektroninių sąskaitų faktūrų nuostatos neįpareigoja jas saugoti tos pačios formos, t. y. jas galima atspausdinti ir saugoti popierine forma. Primename, kad panaikintame reglamente buvo taisyklė, kad elektronine forma siunčiamos sąskaitos taip pat saugomos - § 6 sek. šio reglamento 5 p.

Finansų ministras išleido savo teisės aktą, siekdamas įgyvendinti 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas (Teisės leidinys UE L 347, 2006 12 11, p. 1, su pakeitimais) ), ypač atkreipiant dėmesį į pakeitimą į pirmiau minėtą Direktyva įvesta 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2010/45 / ES.

Todėl naujasis reglamentas leidžia praktiškai pasinaudoti vadinamuoju verslo kontrolė – numatyta str. 233 punktas. Direktyvos 2006/112/EB 1 p., ty taisyklės, kurios leis atitikti sąskaitos faktūros autentiškumo ir vientisumo postulatą, pagrįstą bendrai prieinamais metodais, kuriems nereikia pažangių metodų, pvz., saugaus parašo arba ED1 naudojimo. duomenų perdavimas siunčiant dokumentus.

Pirmiau minėtų dalykų vertinimas nuo 2011 m. sausio 1 d. galiojęs reglamentas leidžia daryti išvadą, kad bet kuriuo atveju, kai elektroniniu paštu ar faksu atsiųstas sąskaitos faktūros gavėjas naudosis procedūromis, kuriomis siekiama patikrinti sąskaitos išdavėją (sąskaitos faktūros kilmės tikrumą) ir nesiims. bet kokiu gautos sąskaitos faktūros būdu pakeisti į sąskaitos turinį įtrauktus duomenis (užtikrinant sąskaitos faktūros turinio vientisumą), tada tokia sąskaita bus išsiųsta vadovaujantis Elektroninių sąskaitų faktūrų reglamento nuostatomis.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Bendrovė pateikia tokią poziciją dėl atsakymų į 1 ir 2 klausimus. Bendrovė mano, kad ji turės teisę atskaityti pirkimo PVM, nurodytą rangovo elektroniniu paštu ar faksu atsiųstose sąskaitose faktūrose. , kurios, jas gavus, atspausdinamos ir saugomos popierine forma, žinoma, darant prielaidą, kad yra tenkinamos kitos atskaitos sąlygos, be PVM sąskaitos faktūros gavimo. Bendrovė laikosi pozicijos, kad galiojantys teisės aktai nedraudžia siųsti sąskaitas el. paštu ar faksu. Taip pat nėra nuostatos, draudžiančios spausdinti ir saugoti elektroniniu paštu ar faksu siunčiamas popierines PVM sąskaitas faktūras. Bendrovė mano, kad jos dabar ir ateityje taikomos taisyklės (pateiktos faktų / būsimo įvykio aprašyme) dėl elektroniniu paštu ar faksu siunčiamų sąskaitų faktūrų išdavėjų tapatybės kontrolės ir to, kad tai netrukdo. su jai atsiųstų sąskaitų faktūrų turiniu patvirtina, kad užtikrino elektroninių sąskaitų faktūrų reglamento požiūriu itin svarbią kilmės autentiškumo sąlygą ir sąskaitos faktūros turinio vientisumą. Bendrovė įvykdė formalią sąskaitų siuntimo elektronine forma (el. paštu) sąlygą, išreikšdama sutikimą su Rangovu sudarytoje rašytinėje sutartyje. Ji taip pat raštu patvirtins, kad jai ateityje būtų siunčiamos sąskaitos faktūros faksu.

Atsižvelgiant į taikytiną teisinį statusą, pareiškėjo pozicija dėl pateiktų faktų ir būsimų įvykių teisinio vertinimo laikytina teisinga.

Vadovaujantis 2008 m. 106 sek. 1 d., 2004 m. kovo 11 d. Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymo (Įstatymų žurnalo Nr. 54, 535 punktas, su pakeitimais), toliau – Įstatymas, mokesčių mokėtojai, nurodyti 2004 m. 15, privalo išrašyti sąskaitą faktūrą, kurioje visų pirma nurodomas pardavimas, pardavimo data, vieneto kaina be mokesčių, mokesčio bazė, mokesčio tarifas ir suma, muito dydis ir mokesčių mokėtojo bei pirkėjo duomenys, atsižvelgiant į 2 dalis. 2, 4 ir 5 ir straipsnis. 119 punktas. 10 ir str. 120 pastraipa 16.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. sąskaitų faktūrų elektronine forma siuntimo ir saugojimo būdą ir sąlygas reglamentuoja Finansų ministro 2010 m. gruodžio 17 d. Mokesčių inspekcija ar mokesčių inspekcija (Įstatymų leidinys Nr. U. Nr. 249, b. 1661), išduotas remiantis 2005 m. 106 sek. PVM įstatymo 10 ir 11 str. Aukščiau Reglamentu panaikinamas 2005 m. liepos 14 d. finansų ministro reglamentas dėl sąskaitų faktūrų išrašymo ir siuntimo elektronine forma, taip pat šių sąskaitų saugojimo ir pateikimo mokesčių administratoriui ar mokesčių inspekcijai (Įstatymų žurnalas Nr. 133, p. 1119) – 10 reglamentas.

Pagal § 3 sek. 1 ir sek. 2 aukščiau Nuostatą, sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos, taip pat ir prieinamos, elektronine forma bet kokiu elektroniniu formatu, jeigu sąskaitos faktūros gavėjas iš anksto patvirtino šį sąskaitų faktūrų siuntimo būdą, toliau – priėmimas. Priėmimas arba jo atšaukimas gali būti išreikštas raštu arba elektronine forma.

Pagal pirmiau minėtų 4 str Reglamento nuostatas, sąskaitos gali būti siunčiamos elektronine forma, jeigu užtikrinamas sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas. § 2 punktasReglamento 1 p. apibrėžiamos sąvokos: sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir jos turinio vientisumas. Ir taip:

 1. sąskaitos faktūros kilmės tikrumas reiškia tikrumą dėl prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo, arba sąskaitos faktūros išrašo tapatybės;
 2. sąskaitos faktūros turinio vientisumas suprantamas kaip nepakeitus duomenų, kurie sąskaitoje turi būti sąskaitoje faktūroje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad elektronine sąskaita faktūra laikytinas dokumentas, kurio išdavėjo (pardavėjo) tapatybė ir turinio vientisumas yra siunčiamas elektroninėmis priemonėmis prieš tai gavus gavėjo sutikimą. (pirkėjas) dėl šios sąskaitų faktūrų siuntimo formos.

Pažymėtina, kad minėtame reglamente įstatymų leidėjas nenurodė korekcinių sąskaitų faktūrų, todėl atkreiptinas dėmesys į CPK 19 d. 1 ir sek. Finansų ministro 2008-11-28 reglamento dėl mokesčių grąžinimo tam tikriems mokesčių mokėtojams, sąskaitų faktūrų išrašymo, jų saugojimo bei prekių ir paslaugų, kurioms PVM lengvata netaikoma, sąrašo 3 p. (Įstatymų leidinys Nr. 212, p. 1337, su pakeitimais), pagal kurią sąskaitos faktūros ir taisymo sąskaitos išrašomos ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, kurių originalą gauna pirkėjas, o kopiją pasilieka pardavėjas. Aukščiau nurodyta nuostata netaikoma sąskaitoms faktūroms ir korekcinėms sąskaitoms faktūroms, siunčiamoms elektronine forma. Šių sąskaitų faktūrų atveju pardavėjas išsiunčia jas pirkėjui, kartu saugodamas jas savo apskaitoje.

Minėtas reglamentas taip pat liko nepakitęs 19 str. 1 ir sek. 2 naujojo įstatymo 2 p., tai yra Finansų ministro 2011 m. kovo 28 d. potvarkis dėl mokesčių grąžinimo tam tikriems mokesčių mokėtojams, sąskaitų faktūrų išrašymo, jų saugojimo bei prekių ir paslaugų, kurioms PVM lengvata netaikoma, sąrašo (Įstatymų leidinys). 2011 Nr. 68, 360 punktas).

Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad kai tai nurodyta 2010 m. gruodžio 17 d. reglamente dėl sąskaitų faktūrų siuntimo elektronine forma, jų saugojimo taisyklių ir sąskaitų pateikimo mokesčių administratoriui ar mokesčių inspekcijai tvarkos. institucija, ši sąvoka turėtų būti suprantama tiek kaip „originali sąskaita faktūra“, „taip pat“ koreguojanti sąskaita „faktūra“, nes įstatymų leidėjas bendruosius sąskaitų išrašymo principus reglamentuojančiame teisės akte nustato standartą, pagal kurį elektroninėje formoje tiek „sąskaitos faktūros originalas“, tiek „Taisomoji sąskaita faktūra“ gali būti priimta. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtas reglamentas nereikalauja koreguojančių sąskaitų faktūrų prie išrašytų ir išsiųstų elektronine forma išrašyti ir siųsti tokia forma.

Vadovaujantis 2008 m. 86 sek. Įstatymo 1 d., toliau – Įstatymas, ta apimtimi, kuria prekės ir paslaugos naudojamos apmokestinamai veiklai vykdyti, mokesčių mokėtojas, nurodytas 2005 m. 15, turi teisę mokėtiną mokesčio sumą sumažinti pirkimo mokesčio suma, atsižvelgiant į 22 str. 114 str. 119 punktas. 4 str. 120 pastraipa 17 ir 19 ir straipsnis. 124.

Vadovaujantis 2008 m. 86 sek. 2 aukščiau paminėtų 1 punkto PVM įstatymo nuostatas, pirkimo mokesčio suma yra mokesčių mokėtojo gautose sąskaitose faktūrose už prekių ir paslaugų pirkimą nurodytų mokesčių sumų suma.

Vadovaujantis 2008 m. 86 sek. 10 įstatymo 1 punktą, teisė sumažinti mokėtino mokesčio sumą atsiranda atsiskaitant už laikotarpį, per kurį mokesčių mokėtojas gavo sąskaitą faktūrą ar muitinės dokumentą, atsižvelgiant į 2–5 punktus ir pastraipą. 11, 12, 16 ir 18. Jeigu mokesčių mokėtojas nesumažins mokėtinos mokesčio sumos per 2007 m. 10 d., gali sumažinti mokėtiną mokesčio sumą mokesčio deklaracijoje už vieną iš kitų dviejų mokestinių laikotarpių. Su aukščiau Pagal nuostatus, pirkimo mokesčio atskaitos pagrindas yra mokesčių mokėtojo gautos PVM sąskaitos faktūros, patvirtinančios apmokestinamajai veiklai vykdyti naudojamų prekių ir paslaugų įsigijimą.

Iš bylos aplinkybių matyti, kad Pareiškėjas sąskaitas už įsigytas paslaugas/prekes gauna elektroniniu paštu pdf formatu, o sąskaitas ketina gauti faksu. Pareiškėjas teigia, kad Bendrovė kiekvieną kartą identifikuoja Vykdytojo tapatybę ir nesikiša į iš Rangovo gautų elektroninių laiškų bei prie jų pridėtų PDF sąskaitų faktūrų turinį, t.y., neatlieka jų pakeitimų/taisymų. Pareiškėjas savo pozicijoje nurodė, kad Bendrovės siūlomas gavimo elektronine forma (PDF ir faksu) būdas leidžia užtikrinti siunčiamų sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas teisės aktų nuostatas ir pateiktą būsimą įvykį, konstatuotina, kad galiojantis teisinis reglamentavimas suteikia galimybę sąskaitas faktūras siųsti elektroniniu paštu PDF failo pavidalu ir faksu. Taigi sąskaitų faktūrų siuntimas ir gavimas PDF formatu, pridedamas prie elektroninio laiško arba faksu sąskaitos gavėjui, mokestinėmis pasekmėmis prilygsta popierinės sąskaitos faktūros gavimui, su sąlyga, kad sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas. nurodytos sąskaitos faktūros yra užtikrintos.finansų ministro 2010 m. gruodžio 17 d.

Taigi, Pareiškėjas galės atskaityti mokestį pagal gautas PVM sąskaitas faktūras PDF formatu ir faksu ta apimtimi, kuria įsigytos prekės ir paslaugos naudojamos apmokestinamajai veiklai vykdyti. Kartu būtina atkreipti dėmesį į absoliutų teisinį reikalavimą užtikrinti sąskaitų faktūrų kilmės ir turinio vientisumą bei sutikti su sąskaitos faktūros gavėjo sąskaitų siuntimo būdu.

Aiškinimas yra susijęs su Pareiškėjo pateikta faktine faktine padėtimi ir įvykio dieną galiojusia teisine būkle pateiktoje faktinėje būklėje, taip pat apie būsimą įvykį ir teisinę būklę, galiojusią išaiškinimo išdavimo dieną. .