Buvimas ligoninėje – ligos pašalpa

Paslauga. T

Įstatymo nustatytais atvejais darbuotojas turi teisę konkrečiu atveju gauti atitinkamą ligos pašalpą. Tokia aplinkybė neabejotinai yra buvimas ligoninėje. Tačiau reikia atsiminti, kad kartais hospitalizacijos faktas virsta mokėtinos pašalpos dydžiu.

Kam skirta ligos pašalpa?

Teisę į ligos pašalpą pirmiausia turi darbuotojai, be jų:

 • namų darbininkai,
 • žemės ūkio gamybos kooperatyvų ir žemės ūkio ratų kooperatyvų nariai,
 • asmenys, dirbantys pagal pavedimo sutartį, pavedimo sutartį ar kitą paslaugų teikimo sutartį,
 • asmenys, vykdantys ne žemės ūkio ūkinę veiklą, ir su jais bendradarbiaujantys asmenys,
 • asmenys, dirbantys apmokamą darbą pagal paskyrimą dirbti, atliekant laisvės atėmimo arba kardomojo kalinimo bausmę,
 • dvasininkai,
 • alternatyvioje tarnyboje esantys asmenys.

Minėti asmenys turi teisę gauti išmokas, kai yra apdrausti ligos draudimu (savanoriškai arba privalomai). Jei dėl ligos tampa nedarbingi, jie turi teisę gauti ligos pašalpą, kuri skirta iš dalies kompensuoti per tą laiką prarastą darbo užmokestį.

Ligos pašalpos dydis

Ligos pašalpos dydis yra atitinkamas procentas nuo apskaičiavimo pagrindo, kuris apskaičiuojamas kaip vidutinis mėnesinis apdraustajam už 12 pilnų kalendorinių mėnesių laikotarpį, einantį prieš nedarbingumo atsiradimo mėnesį. Paprastai ligos pašalpa mokama 80% bazinės sumos.

Apdraustojo buvimo ligoninėje atveju ligos pašalpa gali būti mažesnė, nes tik 70 procentų šio pagrindo turi teisę būti hospitalizuotas gydymo ligoninėje dienomis, nors ir su tam tikromis išimtimis (pagal Įstatymo dėl piniginių išmokų 11 str. socialinis draudimas ligos ir motinystės atveju). Aplinkybės, pagrindžiančios ne 70 procentų apskaičiavimo pagrindo ligos pašalpos mokėjimą už buvimo ligoninėje laiką, pateiktos lentelėje.

Faktas Pateisinimas
Teisė į ligos pašalpą Garantija ne mažiau kaip 80% atlyginimo
Ligos pašalpa darbuotojui, vyresniam nei 50 metų Nuo 15 iki 33 kalendorinių metų nedarbingumo dienos, priskirtinos buvimui ligoninėje, darbuotojui, sulaukusiam 50 metų, priklauso ligos pašalpa, kurios dydis yra 80 procentų jos apskaičiavimo pagrindo.
 • Nėštumo būklė
 • Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą arba iš jo
 • Kandidatams į ląstelių, audinių ir organų donorus būtinų medicininių apžiūrų atlikimas ir jų paėmimo tvarka
Šios aplinkybės suteikia apdraustajam teisę į ligos pašalpą, kurios dydis yra 100 procentų jos apskaičiavimo pagrindo
Nelaimingas atsitikimas darbe arba profesinė liga

Teisė gauti ligos pašalpą iš nelaimingų atsitikimų fondo 100 % apskaičiavimo pagrindo

Teisė į reabilitacijos išmoką

Ši išmoka išmokama tokia suma:

 • 90 %, o vėliau 75 % pašalpos bazės,
 • 100 % pašalpos pagrindo (jei nedarbingumas atsiranda nėštumo metu).
Teisė į priežiūros pašalpą Išmoka mokama 80% jos apskaičiavimo bazės
Teisė į motinystės pašalpą

Motinystės pašalpa yra 100 % apskaičiavimo pagrindo

Buvimas ligoninėje ir teisės į pašalpas nebuvimas

Pažymėtina, kad ligos pašalpą galima gauti ne kiekvieną kartą ligoninėje. Jo negaus asmuo, kuris:

 • neapdraustas ligos draudimu,
 • yra apdraustas, bet neturi reikiamo išmokų laukimo termino, kaip nurodyta aukščiau nurodyto 4 str. aktai,
 • išnaudojo visą išmokos laikotarpį, atitinkamai 182 arba 270 dienų (nedarbingumas atsirado nėštumo metu arba buvo sukeltas tuberkuliozės),
 • pateko į ligoninę vaiko priežiūros ar nemokamų atostogų metu,
 • tačiau prižiūri vaiką ligoninėje, tačiau:

  • jau išnaudojo 60 dienų priežiūros pašalpą nurodytais kalendoriniais metais,
  • yra kitas namų ūkio narys, kuris tuo metu galėtų pasirūpinti vaiku.

Dokumentai, suteikiantys teisę gauti išmoką už buvimą ligoninėje

Buvimas ligoninėje ligos pašalpos mokėjimo tikslais patvirtinamas elektronine forma e-ZLA parengta medicinine pažyma, kuri paciento pageidavimu gali būti išduodama popierine forma.iš ligoninės.

Paprastai tokia pažyma išduodama ne vėliau kaip apdraustojo išrašymo iš ligoninės dieną, tačiau paciento pageidavimu šią datą galima ir nukelti. Tais atvejais, kai hospitalizacija trunka ilgiau nei 14 dienų, pažyma turėtų būti išduodama kas 14 dienų, kad būtų galima mokėti ligos pašalpą.