Mokėjimo patvirtinimas kaip išlaidų pripažinimo sąnaudomis pagrindas

Interneto Svetainė

Kiekvienas mokesčių mokėtojas turėtų žinoti atskaitomų išlaidų apibrėžimą ir sąnaudų pripažinimo verslo išlaidomis sąlygas.Įmonės išlaidomis gali būti laikomos išlaidos, patirtos siekiant gauti pajamų, išsaugoti ar užtikrinti jų šaltinį (išskyrus GPMĮ 23 straipsnyje išvardytas išlaidas). Kartu šios išlaidos turi būti tinkamai įformintos dokumentais. Ar apmokėjimo patvirtinimas gali būti sąnaudų pripažinimo sąnaudomis pagrindas?

Išlaidų dokumentavimas

Kad išlaidas būtų galima atskaityti mokesčiais, jos turi ne tik atitikti įstatyme numatytą apibrėžimą, bet ir būti tinkamai dokumentuotos. Populiariausias apskaitos kvitas, žinoma, yra sąskaita faktūra, tačiau ne tik jos pagrindu galite įrašyti išlaidas sąnaudose. Įrašų KPiR pagrindu gali būti ir kiti dokumentai, įskaitant mokėjimo patvirtinimą, tačiau tik tie, kurie išvardinti Finansų ministro reglamente.

Įrašų KPiR pagrindas gali būti:

 • PVM sąskaitos faktūros, maržos PVM sąskaitos faktūros, RR PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros - grynųjų pinigų metodas,
 • muitinės dokumentai,
 • sąskaitos,
 • taisymo sąskaitas faktūras ir taisymo pažymas,
 • kasdieninius įrodymų išrašus (pardavimo sąskaitas faktūras), parengtas skelbti su kolektyviniu įrašu,
 • apskaitos pažymos,
 • poslinkių įrodymai,
 • pašto ir banko mokesčių įrodymai,
 • kitus mokesčius patvirtinančius dokumentus, įskaitant sumokėtus pagal mokėjimo knygeles, ir dokumentus, kuriuose pateikiami apskaitos kvitams reikalingi duomenys,
 • vidiniai įrodymai – bet tik griežtai apibrėžtose situacijose,
 • kvitai ar kvitai – tik griežtai apibrėžtais atvejais,
 • gautų medžiagų ar komercinių prekių aprašymai ar specifikacijos.

Dėmesio!

Kainos gali būti įrašytos tik į kvitą tam tikrais atvejais. Fiskalinis kvitas gali būti siuntimo pagrindas:

 • medžiagų, valymo ir sveikatos bei saugos priemonių, taip pat biuro reikmenų pirkimas mažmeninės prekybos padaliniuose,

 • užsienyje patirtų išlaidų kurui ir alyvoms įsigyti.

Greitkelio bilietas taip pat gali būti priimtas kaip apskaitos dokumentas, jei jame yra:

 • numeris ir išdavimo data,

 • mokesčių mokėtojo (pardavėjo) vardas ir pavardė arba vardas, pavardė,

 • numeris, pagal kurį pardavėjas identifikuojamas mokesčių tikslais,

 • informacija, leidžianti nustatyti paslaugos rūšį, ypač greitkelio, už kurį imama rinkliava, pavadinimas,

 • mokesčių suma,

 • visos mokėtinos sumos.

Jeigu greitkelių kvituose yra nurodyti aukščiau pateikti duomenys, jie laikomi sąskaitomis faktūromis, kurios papildomai leidžia mokesčių mokėtojams iš jų atskaityti PVM.

Taip vadinamas supaprastintos sąskaitos faktūros. Jei bendra sandorio suma neviršija 450 PLN arba 100 Eur (kai mokėtina suma išreikšta eurais), mokesčių mokėtojai neprivalo pateikti visų reikiamų duomenų apie išrašytą sąskaitą. Tačiau, be kita ko, būtina įtraukti Pirkėjo NIP (mokesčio identifikacinis numeris), mokesčių tarifai ir jo suma. Tada dokumentas laikomas supaprastinta sąskaita ir gali būti rezervuojamas.

Akte minimi ir atvejai, kai išlaidos gali tapti sąnaudomis tik jų apmokėjimo metu. Patikrinkite, kada reikalingas mokėjimo įrodymas, kad išlaidos būtų laikomos verslo išlaidomis!

Verslininko ZUS įnašai ir mokėjimo patvirtinimas

Viena iš išlaidų, kurią galima atsiskaityti tik mokėjimo metu, yra ZUS įmokos.

Praktikoje dažniausiai už tam tikrą laikotarpį sumokėtas ZUS įmokas yra iš anksto atsiskaitoma už šio laikotarpio pajamų mokestį (sumokėta socialinė įmoka mažina apmokestinamąsias pajamas, o sumokėta sveikatos draudimo įmoka – mokėtiną mokestį). Jei verslininkas moka darbo fondą, jis visada įtraukiamas į KPiR.

Alternatyva verslininkui gali būti sumokėtų socialinio draudimo ir darbo fondo įmokų įrašymas tiesiai į KPiR kaip atskaitomas išlaidas. Apskaita vedama tik faktinę mokėjimo dieną.

Dėmesio!

Sveikatos draudimo įmoka gali būti išskaičiuota tik iš mokesčio, todėl ji negali būti įtraukta į atskaitomas išlaidas, o tik išskaičiuojama nuo pajamų mokesčio avanso apskaičiavimo momento už laikotarpį, kuriuo jis buvo sumokėtas.

1 pavyzdys.

2016 metų gegužės 9 dieną P. Piotras sumokėjo ZUS įmokas už balandį. Tai reiškia, kad jie negali būti išspręsti iki gegužės mėn.

Palūkanos už įsipareigojimus

Palūkanos nuo įsipareigojimų iš principo gali būti atskaitomos iš mokesčių, jei jas sumokėjo verslininkas – reikalingas mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Įmonės išlaidas sudaro:

 • palūkanas už paskolas ir kreditus, paimtus verslo tikslais,
 • delspinigiai už įsipareigojimų su rangovais neatsiskaitymą,
 • finansinės nuomos įmokos palūkanų dalis.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Atlyginimai sąnaudose ir mokėjimo patvirtinimas

Praktikoje atlyginimai darbuotojams dažniausiai mokami pradelsdami, tad tik po darbo mėnesio. Paprastai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Jei atsiskaitymai tarp darbuotojo ir darbdavio atliekami kitomis nei mėnesinio atsiskaitymo datomis, mokėjimo datas reglamentuoja įmonės vidaus apskaita. Iš mokesčių atskaitytinos išlaidos apima faktiškai sumokėtus atlyginimus.

Baziniai konkretaus mėnesio atlyginimai, išmokami laiku, ty iki kito mėnesio 10 dienos, apskaitomi tą mėnesį, su kuriuo jie susiję. Jei pagrindinis atlyginimas nesumokamas laiku, jis turėtų būti įtrauktas į išlaidas tik tada, kai faktiškai sumokama.

Civilinės teisės sutarčių atveju yra kitaip, nes jos visada sudaro sąnaudas tą mėnesį, kurį faktiškai buvo sumokėtos.

Atlyginimai ir ZUS įmokos į išlaidas

Jei baziniai atlyginimai buvo išmokėti laiku, ZUS įmokos darbdavio finansuojamoje dalyje taip pat gali būti įtrauktos į išlaidas tą patį mėnesį, jeigu jos buvo sumokėtos atitinkamą dieną.

Jei baziniai atlyginimai išmokami laiku, bet kitą mėnesį (pagal su darbuotojais sudarytas sutartis), apskaičiuotos ZUS įmokos yra įtraukiamos į atskaitomus mokesčius jo mokėjimo mėnesį (jei buvo sumokėtos iki 15 d. mėnesio, kurį buvo išmokėtas atlyginimas, diena).

Civilinės teisės sutarčių atveju ZUS įmokos visada gali būti įmonės sąnaudos tik jas sumokėjus.

Socialinių išmokų fondas

Įmonės socialinių išmokų fondą kuria darbdaviai, kurie sausio 1 d. įdarbina ne mažiau kaip 20 darbuotojų (perskaičiuojant į etatą). Jei ši sąlyga neįvykdoma, darbdavys gali savo noru steigti Bendrovės socialinių išmokų fondą. Jokia nuostata nenurodo įmokų į Bendrovės socialinių išmokų fondą dydžio.

Įmokos į socialinį fondą gali būti pripažįstamos išskaičiuojamomis išlaidomis tik sumokant lėšas į atskirą banko sąskaitą.