Darbo sutarties nutraukimo priežastys – ką reikėtų žinoti?

Paslauga.  T

Nutraukdamas darbo sutartį darbdavys privalo laikytis keleto įstatyme nustatytų taisyklių. Ar darbdavys turi nurodyti darbo sutarties su darbuotoju nutraukimo priežastis? Kokie darbo sutarties nutraukimo būdai numatyti nuostatuose? Kokios formalios sąlygos turi būti įvykdytos teikiant pareiškimą dėl veiklos nutraukimo / likvidavimo? Kodėl darbo panaikinimas nėra pakankama priežastis nutraukti darbą?

Darbo sutarties nutraukimo būdai

Darbo sutartis nutraukiama:

  • šalių susitarimu;

  • vienos iš šalių pareiškimu su įspėjimo terminu (darbo sutarties nutraukimas su įspėjimu);

  • vienos iš šalių pareiškimu be įspėjimo (darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo);

  • su laiku, kuriam buvo sudaryta.

Darbo sutartis bandomajam laikotarpiui nutraukiama pasibaigus šiam terminui, o jam nepasibaigus gali būti nutraukta įspėjimu.

Pranešimas apie nutraukimą – formalios sąlygos

Kiekvienos šalies pareiškimas apie darbo sutarties nutraukimą arba nutraukimą be įspėjimo turi būti pateiktas raštu.

Darbdavio pareiškime dėl neterminuotos darbo sutarties nutraukimo arba dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo turi būti nurodyta priežastis, pateisinanti sutarties nutraukimą ar nutraukimą.

Nutraukti darbo sutarties nutraukimo priežastį privaloma tik esant neterminuotoms darbo sutartims.

Taip pat verta atminti, kad Darbo kodekso nuostatos dėl sutarčių nutraukimo atitinkamai taikomos nutraukiant darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, todėl keičiant pareiškimus reikėtų nurodyti nutraukimą pagrindžiančią priežastį.

Darbdavio pareiškime dėl darbo sutarties nutraukimo ar jos nutraukimo be įspėjimo turi būti nurodytas darbuotojo teisės kreiptis į darbo teismą nurodymas.

Pareiga nurodyti nutraukimo/nutraukimo priežastį ir jos teisėtumą

Kaip nurodyta aukščiau, darbdaviui be įspėjimo nutraukus neterminuotas darbo sutartis, darbdavys pareiškime apie sutarties nutraukimą privalo nurodyti nutraukimą / nutraukimą pagrindžiančią priežastį. Todėl formali darbo sutarties nutraukimo prielaida yra ta, kad darbdavys į dokumentą įtraukia nutraukimo priežastį. Todėl šiuo požiūriu nėra svarbu, ar tai teisinga, ar neteisinga.

Tačiau tai nereiškia, kad nutraukimo / nutraukimo priežasčių teisėtumas neturi reikšmės. Pagal Darbo kodeksą, nustačius, kad neterminuota darbo sutartis nutraukta nepagrįstai – pagal darbuotojo prašymą – teismas sprendžia dėl nutraukimo neteisėtumo, o jeigu sutartis jau buvo nutraukta – 2013 m. dėl darbuotojo grąžinimo į ankstesnes sąlygas arba dėl kompensacijos. Darbo teismas gali nenagrinėti darbuotojo prašymo pripažinti įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo negaliojančiu arba grąžinti darbuotoją į darbą, jeigu nustato, kad tokio prašymo įvykdyti neįmanoma arba netikslinga. Tokiu atveju jis reglamentuoja kompensaciją.

Aukščiausiojo Teismo teigimu: „[...] Darbo kodekso nuostatose aiškiai atskirtas grynai formalus nutraukimo priežasties nurodymas, kuris yra nurodytas 2005 m. DK 30 str. 4 d., o šios priežasties teisėtumas (tikrumas, realumas), kaip nurodyta DK 4 str. Darbo kodekso 45 1 str. Darbdavys nevykdo pareigos nurodyti nutraukimo priežastį nutraukdamas neterminuotą darbo sutartį, jeigu jos visai nenurodo arba kai nurodyta priežastis yra neaiški, nepakankamai konkreti ir darbuotojui nesuprantama. ...]. str. pažeidimas. DK 30 straipsnio 4 dalis gali būti darbo sutarties nutraukimo priežasties visai nenurodymas arba akivaizdus, ​​nepakankamai aiškus ir konkretus jos nurodymas [...]. Tik šis reikalas yra susijęs su 2 str. Darbo kodekso 30 4 str. Įspėjime nurodytos priežasties įvertinimas jos pagrįstumo aspektu atliekamas darbdavio deklaracijos gavėjo – t.y darbuotojo – požiūriu. Būtent darbuotojas turi žinoti ir suprasti, kodėl darbdavys nutraukė darbo sutartį”- Aukščiausiojo Teismo – Administracinio, darbo ir socialinio draudimo kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. sprendimas, I PKN 370/00.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Sąlygos veiksmingai nurodyti nutraukimo priežastį

Teismų praktikos ir doktrinos nuomone, teisėtas ir veiksmingas nutraukimo (nutraukimo) priežasties nurodymas yra teisėtas ir veiksmingas:

  • tai turėtų būti raštu;

  • turėtų būti tiesiogiai įtrauktas į įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą (nutraukimą) - neužtenka nurodyti, kad priežastis yra žinoma darbuotojui;

  • tai negali būti akivaizdu;

  • jis negali būti neaiškus ir netikslus.

Kilus ginčui su darbuotoju, teismas nagrinės, ar pakankamai aiškiai ir tiksliai suformuluota atleidimo iš darbo priežastis. Tai turi būti suprantama darbuotojui.

Pareigybės panaikinimas – ar tai pakankama priežastis atleisti?

Dažna darbdavių nurodoma darbo sutarties nutraukimo priežastis yra pareigybės, kurioje darbuotojas dirba, likvidavimas arba organizaciniai pokyčiai pas darbdavį. Tačiau verta atminti, kad, norint įvykdyti pareigą nurodyti atleidimo priežastį, nepakanka bendrai nurodyti, kad darbuotojo atleidimo priežastis yra darbo pertvarkymas.

Pagal Aukščiausiojo Teismo poziciją: „Darbdavio pareiškime dėl neterminuotos darbo sutarties nutraukimo dėl organizacinių pakeitimų, dėl kurių sumažėjo darbo santykiai, taip pat turėtų būti nurodyta darbuotojo atleidimo iš darbo pasirinkimo priežastis (atrankos kriterijai), nebent tai yra akivaizdi ar darbuotojui žinoma. , kas turi įtakos ir postulato darbo santykių nutraukimo priežasties konkretumo vertinimui. Pagal str. Darbo kodekso 30 str. 4 d., darbdavio pareiškime dėl neterminuotos darbo sutarties nutraukimo arba dėl darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo turi būti nurodyta priežastis, pateisinanti sutarties nutraukimą ar nutraukimą. Tik atleidžiamo darbuotojo atrankos kriterijų nurodymas, kaip priedas prie bendrai apibrėžtos darbo sutarties nutraukimo priežasties organizaciniais pakeitimais, parodo visą situacijos kontekstą, kuriame įvyko konkretaus asmens atleidimas iš darbo ir leidžia. darbuotojui išsiaiškinti, kodėl jam buvo pateiktas toks valios pareiškimas, ir pabandyti suabejoti darbdavio darbo santykių nutraukimo teisėtumu.“ – Aukščiausiojo Teismo – Darbo ir socialinio draudimo rūmų 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimas, II PK 129/18.

Ar turite klausimų? Klauskite mūsų eksperto! Kasdieniniai patarimai internete! Užduoti klausimą KOMANDA
wFirma.pl