Licencijų pardavimas užsienyje vartotojui – atsiskaitymas su PVM

Interneto Svetainė

Pardavimo objektu gali būti ne tik prekės, bet ir nematerialus turtas, pavyzdžiui, licencijos. Paprastai šios problemos bus susijusios su autoriais, suteikiančiais licencijas savo darbams. Žemiau esančiame straipsnyje svarstysime, kaip reikėtų apskaityti licencijų pardavimą tiek užsienio įmonėms, tiek vartotojams.

Licencijų pardavimas kaip mokama paslauga su PVM

Pagal str. 8 sek. PVM įstatymo 1 punkto 1 punktu, paslaugų teikimas suprantamas kaip bet kokia fiziniam asmeniui, juridiniam asmeniui ar juridinio asmens statuso neturinčiam organizaciniam vienetui teikiama paslauga, kuri nėra prekių tiekimas, kaip tai suprantama pagal 2 str. 7 d., įskaitant teisių į nematerialųjį turtą perleidimą, neatsižvelgiant į tai, kokia forma buvo sudarytas teisinis sandoris.

Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kad pagal str. 41 sek. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2 str., turtinių autorių teisių perdavimo sutartis arba kūrinio naudojimo sutartis, toliau – licencija, apima joje aiškiai nurodytas naudojimo sritis.

Tačiau vadovaujantis 2008 m. 67 sek. 1 aukščiau Įstatymo nuostatas, kūrėjas gali leisti naudoti kūrinį sutartyje nurodytose naudojimo srityse, nurodydamas tokio naudojimo apimtį, vietą ir laiką.

Vadinasi, licencijos išdavimas yra tam tikras potvarkis, kurį turi autorių teisių kūrėjas. Tai savo ruožtu reiškia, kad pagal PVM licencijos nematerialiajam turtui išdavimas yra paslaugų teikimas už atlygį.

Pagal PVM įstatymą mokama licencija yra apmokestinama veikla, teikiama mokamų paslaugų forma.

Nustatyti, kur turi būti teikiama licencijavimo paslauga

Kalbant apie paslaugas, būtina nustatyti atlikimo vietą. Teisingas šios aplinkybės nustatymas turi įtakos paslaugos apmokestinimo šalies nustatymui.

Atminkite, kad PVM yra teritorinė mokesčių prievolė, o tai reiškia, kad paslaugų teikėjo buveinės šalis ne visada bus apmokestinimo vieta. Konkrečios mokesčių taisyklės šį klausimą gali reguliuoti kitaip.

Pirmas žingsnis nustatant mokesčių mokėtojo teikiamos paslaugos apmokestinimo principus yra paslaugų teikimo vietos nustatymas. Svarbu tai, kad jis skirsis priklausomai nuo to, ar gavėjas yra vartotojas, ar įmonė.

Licencijų pardavimas užsienio įmonei

Jeigu mokesčių mokėtojas iš Lenkijos parduoda licenciją už atlygį kitam verslininkui, tai 2 str. PVM įstatymo 28b.

Pagal šią nuostatą paslaugų teikimo vieta, kai paslaugos teikiamos mokesčių mokėtojui, yra ta vieta, kurioje yra mokesčių mokėtojo, kuris yra paslaugos gavėjas, buveinė.

Dėl to šios rūšies paslauga apmokestinama ne Lenkijoje, o atvirkštinio apmokestinimo pagrindu – gavėjo, t.y. licencijos turėtojo, šalyje. Mokestį už įsigytą paslaugą jis sumoka savo šalyje.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas iš Lenkijos privalo išrašyti sąskaitą be sumos ir be PVM tarifo. Be to, tokioje sąskaitoje faktūroje turi būti užrašas „atvirkštinis apmokestinimas“.

Beje, verta pridurti ir tai, kad mokesčių mokėtojams, kurie subjektyviai atleidžiami nuo PVM, iki pardavimo ribos, nurodytos 2 str. 113 pastraipa. PVM įstatymo 1 d., paslaugų, kurioms 2 str. PVM įstatymo 28b.

Licencijos pardavimas verslininkui iš kitos šalies (ir iš ES, ir už jos ribų) yra apmokestinamas gavėjo šalyje. Šiuo atveju galioja atvirkštinio apmokestinimo principas. Teisingas paslaugų teikimo vietą reglamentuojančių taisyklių taikymas iš esmės priklauso nuo pirkėjo apmokestinamojo statuso.

Licencijų pardavimas ES vartotojui

Jei paslaugos pirkėjas yra vartotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES, tada 1 str. 28c pastraipa. PVM įstatymo 1 str. Ši nuostata nurodo, kad paslaugų teikimo neapmokestinamiesiems subjektams vieta yra paslaugų teikėjo buveinės vieta.

Dėl to šiuo atveju apmokestinimo vieta yra Lenkijos teritorija, o licencijų pardavimas traktuojamas kaip paslaugų teikimas už atlygį šalies teritorijoje su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Visų pirma, mokėtiną PVM už šios rūšies paslaugas reikia sumokėti Lenkijoje. Be to, tokių pardavimų vertė yra įtraukta į ribą, nurodytą str. 113 pastraipa. PVM įstatymo 1 str.

Taip pat verta prisiminti, kad dėl to, kad šalies teritorijoje yra mokama paslauga, galima turėti kasos aparatą ir kasoje fiksuoti apyvartą.

Jei Lenkijos mokesčių mokėtojas parduoda licenciją ES vartotojui, tai yra mokama paslauga, kuri yra apmokestinama šalyje. Licencijos pardavimo PVM mokestis turi būti sumokėtas Lenkijoje.

Licencijų pardavimas ne ES vartotojui

Visai kitokia situacija, kai licencija parduodama vartotojui, gyvenančiam trečiojoje šalyje, t. y. už ES ribų.

Vadovaujantis 2008 m. PVM įstatymo 28l 1 punktu, kai teikiamos paslaugos neapmokestinamiesiems subjektams, kurių buveinė, nuolatinė gyvenamoji vieta ar įprastinė gyvenamoji vieta yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų, teisių pardavimo arba licencijų išdavimo ir sub. licencijas, autorių teisių, patentų, teisių į prekių ženklus, prekybą, kolektyvinio prekių ženklo ar kolektyvinės garantijos ženklo ar kitų gretutinių teisių perleidimą ar perleidimą, paslaugų teikimo vieta yra jų įsisteigimo vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Vadinasi, tokiu atveju paslaugų teikimo vieta yra trečiosios šalies asmens gyvenamosios vietos valstybė. Šiuo atveju atvirkštinio apmokestinimo taisyklė netaikoma, nes ši taisyklė taikoma verslininkams, o ne fiziniams asmenims.

Todėl iš esmės toks pardavimas Lenkijoje apskritai neapmokestinamas. Mokesčių mokėtojas iš Lenkijos už tai neišrašo lenkiškos sąskaitos. Tokiu atveju pardavėjas turėtų užsiregistruoti vartotojo iš trečiosios šalies gyvenamosios vietos šalyje ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį pagal vietinius teisės aktus.

Aukščiau pateiktus samprotavimus patvirtina 2012 m. gegužės 9 d. Lodzės mokesčių rūmų raštas (IPTPP2 / 443-118 / 12-4 / KW) dėl apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu vietos licencijų pardavimo atveju. pirkėjams iš Europos Sąjungos ir už Bendrijos ribų .

Kai licencija parduodama vartotojui ne ES šalyje, apmokestinimo vieta yra vartotojo gyvenamosios vietos šalis. Tai įpareigoja mokesčių mokėtoją iš Lenkijos atsiskaityti su PVM pagal trečiosios šalies teisės aktus. Šios rūšies sandoriai taip pat neįeina į atleidimo nuo asmenų ribą, nurodytą 2005 m. 113 pastraipa. PVM įstatymo 1 str.

Pereinant prie santraukos matome, kad licencijų pardavimo apmokestinimo klausimą pirmiausia lemia pirkėjo statusas. Be to, parduodant vartotojui, taip pat svarbu, ar mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta yra ES, ar už ES ribų.