Darbo pažymėjimas – kokie pakeitimai įsigaliojo nuo 2017 m.

Paslauga.  T

Darbo pažymėjimo esmė slypi ta, kad darbuotojas, pasibaigus darbo santykiams, turi dokumentą, iš kurio matyti jo darbo istorija konkrečioje darbovietėje. Tai patvirtinimas, kad darbas atliekamas tik pagal darbo santykius. Jei darbuotojas nori kreiptis dėl pašalpų, pvz., bedarbio pašalpos, priešpensinės pašalpos, senatvės pensijos, tai bus dokumentas, reikalingas šioms išmokoms nustatyti. Darbo pažymėjimu naudojasi ir kitas darbdavys – jo pagrindu, be kita ko, nustato kasmetinių atostogų teisė ir trukmė, teisė į jubiliejinį apdovanojimą ir kt.

Darbo pažymėjimas – pakeitimai įsigalioja nuo 2017 m

2017 m. sausio 1 d. neteko galios 2017 m. sausio 1 d. darbo ir socialinės politikos ministro 1996 m. gegužės 15 d. Vietoj to buvo priimtas šeimos, darbo ir socialinės politikos ministro 2016-12-30 įsakymas dėl darbo pažymėjimo (b.l. 2292). Pagrindiniai pokyčiai tiek darbdaviui, tiek darbuotojui susiję su paties darbo pažymėjimo turiniu, išplėstas papildomos informacijos katalogas, darbo pažymėjimo išdavimo terminas, darbo pažymėjimų išdavimas kitam įgaliotam asmeniui. darbuotojas, o darbo pažymėjimo pateikimas ir jo forma buvo reglamentuoti. Nurodytais pakeitimais - kaip skaitome projekto pagrindime - siekiama papildyti darbo pažymėjimo turinį naujomis darbuotojų tėvystės teisėmis, pakoreguoti darbo pažymėjimų išdavimo taisykles pagal LR BK 2 str. Įstatymo redakcijos Darbo kodekso 97 straipsnio 1 dalis - 13 dalis, taip pat nuostatų, kurios iki šiol kelia didelių abejonių darbdaviams, išaiškinimas.

Žemiau pateikiami visi pakeitimai, kurie jau galioja naujam darbo pažymėjimui nuo 2017 m. sausio 1 d.

Nurodykite antrąjį darbuotojo vardą

Nuo 2017 m. sausio 1 d. darbdavys privalo darbo pažymėjimo turinyje nurodyti ne tik darbuotojo vardą, bet ir antrą ar daugiau pavardžių, jei darbuotojas tokius turi. Užsieniečiai labai dažnai turi daugiau nei vieną vardą, tokiu atveju darbo pažymėjimo turinyje turėtų būti nurodyti visi darbuotojo vardai.

Vadovaujantis darbo pažymėjimo pildymo instrukcijomis, darbdavys privalo nurodyti darbo santykių nutraukimo ar darbo santykių nutraukimo tvarką ir teisinį pagrindą.

Darbo laikotarpiai

Darbo laikotarpis pakeistas daugiskaita - darbo laikotarpiai, kuriuose papildomai turėtų būti informacija apie darbuotojui taikomą darbo laiką nurodytais darbo laikotarpiais.

Darbo tipas

Einamos pareigos ir atliekamos funkcijos, kaip nurodyta 2005 m. 2 darbo pažymėjimo pavyzdyje buvo pratęstas atliktų darbų pobūdis, palyginti su anksčiau veikusiu darbo pažymėjimo pavyzdžiu.

Darbo sutarties nutraukimo tvarka

Įstatymų leidėjas nurodo galimus Darbo kodekse nurodytus darbo santykių pasibaigimo būdus:

  • susijusius su darbovietės perkėlimu, kai darbuotojas nutraukia darbo santykius įspėjęs prieš 7 dienas, darbuotojui atsisakius priimti naujas darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas - 1 str. 23 straipsnio 4 arba 5 dalis;

  • nutraukimas abipusiu šalių susitarimu; vienos iš šalių pareiškimu su įspėjimo terminu arba be jo; pasibaigus terminui, dėl kurio buvo sudaryta – 10 str. 30 str. 1. Be to, darbo santykių nutraukimo atveju – įspėjęs arba neįspėjęs – darbdavys nurodo darbo santykių šalį, pateikiančią valios pareiškimą šiuo klausimu. Be įspėjimo – darbdavys nurodo str. 52 (nutraukimas be įspėjimo dėl darbuotojo kaltės) arba str. 53 (nutraukimas be įspėjimo nesant darbuotojo kaltės) arba 4 str. 55 (nutraukimas darbuotojo neįspėjus) Darbo kodekso. Šalių susitarimu arba įspėjus dėl priežasčių, nesusijusių su darbuotoju – darbdavys nurodo str. 1 arba straipsnis. 2003 m. kovo 13 d. įstatymo „Dėl specialiųjų darbo santykių su darbuotojais nutraukimo dėl su darbuotojais nesusijusių priežasčių taisyklių“ 10 str. (2016 m. Įstatymų leidinys, 1474 b.l.);

  • darbuotojas, kuris iki grąžinimo į darbą įsidarbino pas kitą darbdavį, gali be įspėjimo, įspėjęs prieš tris dienas, nutraukti darbo sutartį su tuo darbdaviu per 7 dienas nuo grąžinimo į darbą - 1 str. 48 straipsnio 2 dalis;

  • jeigu konkurso būdu paskirtas darbuotojas lieka darbo santykiais su kitu darbdaviu ir jam taikomas trijų mėnesių įspėjimo terminas, jis gali nutraukti šiuos santykius, įspėjęs prieš vieną mėnesį – 6 str. 68;

  • gydytojui nusprendus, kad darbas kelia grėsmę paaugliui, o darbdavys nekeičia jo atliekamo darbo pobūdžio, darbo sutartis nedelsiant nutraukiama ir darbdavys įpareigoja sumokėti atlyginimo už įspėjimą dydžio kompensaciją. laikotarpis - str. 201 straipsnio 2 dalis

arba atskiruose nuostatuose.

Tėvystės atostogos

Darbo pažymėjimo turinys išplėstas įtraukiant informaciją apie galimas darbuotojo tėvo išėjusias tėvystės atostogas. Nuo 2016 m. sausio 2 d. darbuotojas tėvas gali išeiti tėvystės atostogų į 2 dalis, 14 kalendorinių dienų, kol vaikui sukaks 24 mėnesiai arba iki 24 mėnesių pabaigos nuo sprendimo dėl vaiko įvaikinimo priėmimo dienos. tampa galutiniu ir ne ilgiau kaip iki tol, kol vaiką baigs 7 metų vaikas, o vaikui, kuriam priimtas sprendimas atidėti mokslą, – ne ilgiau kaip iki jam sukaks 10 metų. . Kitas darbdavys turi žinoti, ar darbuotojas vis dar turi teisę į tėvystės atostogas.

Vaiko priežiūros atostogos

Darbo pažymėjimo turinys taip pat papildytas informacija apie išnaudotas vaiko priežiūros atostogas, kurios gali būti išnaudotos 4 dalimis, o nuo 2016 m. sausio 2 d. šios 16 savaičių atostogos gali būti suteikiamos ne iš karto po ankstesnių. atostogų dalį arba nesulaukiančią.iš karto po motinystės pašalpos, panaudotos už laikotarpį, atitinkantį šių atostogų dalį, - ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, kuriais vaikui sukanka 6 metai, pabaigos. Kaip ir tėvystės atostogų atveju, kitas darbdavys turi žinoti, ar darbuotojas dar turi teisę į vaiko priežiūros atostogas už konkretų vaiką, ar jau išnaudojo teisę į šias atostogas.

Išnaudotas tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas darbdavys nurodo tik tuo atveju, jei darbuotojas dėl vaiko amžiaus tokiomis atostogomis galėtų pasinaudoti per artimiausius darbo santykius, o jeigu darbuotojas pasinaudojo daugiau nei vienomis tėvystės ar vaiko priežiūros atostogomis – darbdavys atskirai nurodo kiekvienam iš vaikų panaudotas atostogas, nurodant jo vardą ir pavardę.

Vaiko priežiūros atostogos

Panašiai bus ir vaiko priežiūros atostogų atveju. Jeigu darbuotojas iš tėvų yra pasinaudojęs daugiau nei vienomis vaiko priežiūros atostogomis – darbdavys kiekvienam iš vaikų išnaudotas atostogas nurodo atskirai, nurodydamas vaiko vardą ir pavardę.

Vaiko priežiūros atostogos gali būti suteiktos remiantis 20 str. 186 straipsnio 2 dalį (atostogų trukmė iki 36 mėnesių) arba 3 dalį (vaiko neįgalumo atveju, nepaisant 36 mėnesių vaiko priežiūros atostogų, darbuotojas turi teisę į papildomas iki 36 mėnesių vaiko priežiūros atostogas). Darbo kodeksą ir gali būti skiriamas ne daugiau kaip 5 dalimis, ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks 6 metai.

Darbo santykių apsauga

Kitas svarbus darbo pažymėjimo turinio elementas yra informacija apie laikotarpį, per kurį darbuotojas pasinaudojo 1 str. 1868 Darbo kodekso 1 dalies 2 punktas. Iš šios nuostatos išplaukia, kad darbdavys negali nutraukti ar nutraukti darbo sutarties su darbuotoju laikotarpiu nuo prašymo sutrumpinti darbo laiką padavimo dienos iki grįžimo prie nesutrumpinto darbo laiko, bet ne ilgiau kaip iki iš viso 12 mėnesių, su sąlyga, kad jis yra darbuotojas, turintis teisę išeiti vaiko priežiūros atostogų, o tai reiškia, kad turi ne mažesnę kaip 6 mėnesių darbo patirtį ir yra vaiko iki 6 metų arba iki 18 metų tėvas. neįgalaus vaiko atvejis. Kitas darbdavys turi žinoti, ar darbuotojui, turinčiam vaiko priežiūros atostogas, norinčiam pasinaudoti teise dirbti ne visą darbo dieną, vis dar taikoma speciali apsauga nuo atleidimo.

Darbo kodekso 188 str

Atleidimo nuo darbo panaudojimas, numatytas str. Darbo kodekso 188 straipsnis buvo išplėstas įtraukiant informaciją apie išnaudotų nedarbingumo atostogų valandų skaičių, kai darbuotojas nusprendė jas pasinaudoti valandomis.

Nuo 2016 metų sausio 2 dienos darbuotojas gali pasinaudoti dviejų dienų arba 16 valandų vaiko iki 14 metų priežiūra.

Darbo pažymėjimo pasirašymas

Darbo pažymėjimą gali pasirašyti šie asmenys:

- darbdavys,

- darbdaviui atstovaujantis asmuo,

- asmuo, įgaliotas darbdavio vardu teikti deklaracijas.

Įdomu tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d., norint pateikti deklaracijas jo vardu, nededant atitinkamo antspaudo, pakanka darbdavio ar jį atstovaujančio asmens ar įgalioto asmens parašo.

Pagal ankstesnius teisės aktus buvo būtinas antspaudas, o darbo pažymėjimą pasirašyti galėjo tik darbdavys arba jo vardu veikiantis asmuo.

Darbo pažymėjimo išdavimas

Darbdavys išduoda darbo pažymėjimą tiesiogiai darbuotojui arba darbuotojo įgaliotam asmeniui. Leidimas darbdaviui gali būti pateikiamas popierine arba elektronine forma. Išaiškinta, kaip gali būti suteiktas leidimas. Ankstesnėje teisinėje situacijoje terminas „raštu“ sukėlė daug interpretacinių abejonių.

Darbo pažymėjimo išdavimo terminas

Darbo santykiams pasibaigus ar pasibaigus, darbdavys privalo nedelsdamas išduoti darbo pažymėjimą, jeigu neketina su juo užmegzti kitų darbo santykių per 7 dienas nuo ankstesnių darbo santykių pasibaigimo ar pasibaigimo dienos.

Įstatymų leidėjas reglamente patikslino darbo pažymėjimo „nedelsiant“ išdavimo sąvoką – tai yra darbo santykių pasibaigimo ar pasibaigimo dieną. Jeigu per šį laikotarpį dėl objektyviai pateisinamų priežasčių šio dokumento nėra galimybės išduoti darbuotojui ar jo įgaliotam asmeniui, darbdavys per 7 per pašto operatorių išsiunčia darbo pažymėjimą darbuotojui ar jo įgaliotam asmeniui. dienų nuo termino pabaigos. Ankstesnis reglamentas, siūlęs naudotis tik „Poczta Polska“ paslaugomis, buvo pakeistas bet kurio pašto operatoriaus tarpininkavimu.

Jei per 7 dienas nuo ankstesnių darbo santykių pasibaigimo ar pasibaigimo dienos su tuo pačiu darbuotoju užsimezga kiti darbo santykiai, darbdavys privalo išduoti darbuotojui darbo pažymėjimą tik jam pateikus popierinę ar elektroninę formą. ; prašymas gali būti pateiktas bet kuriuo metu ir susijęs su darbo pažymėjimo išdavimu, susijusiu su ankstesniu darbo laikotarpiu arba visais darbo laikotarpiais, kuriems dar nebuvo išduotas darbo pažymėjimas.

Jei darbuotojas prašo darbdavio darbo pažymėjimo, darbdavys privalo išduoti šį dokumentą darbuotojui per 7 dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Darbo pažymėjimo išdavimas darbuotojo mirties atveju

Potvarkio § 5 reglamentuoja darbo pažymėjimo išdavimo klausimą darbuotojo mirties atveju. Jame nurodyta, kuri asmenų grupė turi teisę kreiptis dėl darbo pažymėjimo. Sutuoktinio ar kito asmens, turinčio teisę kreiptis dėl pensijos netekimo pagal Socialinio draudimo fondo pensijų nuostatas, prašymu, o jei tokių asmenų nėra - kito asmens, kuris yra šio darbuotojo įpėdinis, prašymu, pateiktu popieriuje. arba elektronine forma, darbdavys išduoda darbo pažymėjimą per 7 dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Darbo pažymėjimo turinio papildymas

Naujojo reglamento nuostatos iš esmės dubliuoja iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusias nuostatas dėl darbo pažymėjimo ištaisymo ir papildymo būdo bei tvarkos.

Išduodant naują darbo pažymėjimą dėl būtinybės ją taisyti arba, jei reikia, išduodant naują darbo pažymėjimą, kuriame yra informacija apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio įspėjimu, darbdavys darbo pažymėjimas – pažymėjimo išdavimo data.

Ar minėti pakeitimai palengvins darbdavių darbo pažymėjimų išdavimą? Kol kas galima pastebėti, kad dėl to, kad darbdavys pažymoje turi pateikti daugiau informacijos ir skirti daug daugiau laiko jos išdavimui, tai padėtis visiškai nepalengvėjo, o tik apsunkino ir pridėjo papildomų darbų. Tačiau tik laikui bėgant bus galima galutinai nustatyti, ar pokyčiai situaciją pagerino, ar ją apsunkino.