Mokesčių atskaitymo terminai

Paslaugų Mokestis

Bendrosios pirkimo mokesčio atskaitymo taisyklės

Vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis, teisė sumažinti mokėtino mokesčio sumą atsiranda:

  • paprastai atsiskaitant už laikotarpį, per kurį mokesčių mokėtojas gavo sąskaitą faktūrą arba muitinės dokumentą,
  • paslaugų importo ar prekių įsigijimo Bendrijos viduje arba prekių pristatymo atveju, kai pirkėjas yra mokesčių mokėtojas, teisė į atskaitą atsiranda atsiskaitant už laikotarpį, kurį pirkėjui mokėtina mokestinė prievolė atsirado. ;
  • importuojant prekes, kurioms taikoma supaprastinta muitinės procedūra, - atsiskaitant už laikotarpį, per kurį atsirado mokestinė prievolė, mokėtiną mokestį už prekių importą, apskaitytą pagal 2005 m. 33a;
  • naudojant vieną mokesčių mokėtojo leidimą, leidžiantį atsiskaityti su PVM už prekių importą naudojant importo deklaraciją – atsiskaitant už laikotarpį, kurį atsirado mokestinė prievolė, mokėtiną mokestį už prekių importą, apskaitytą pagal str. 33b;
  • perkant laikmenas, nurodytas str. 19 pastraipa 13 1 punktas (pvz., elektros ir šilumos, linijinės dujos, telekomunikacijų ir radijo ryšio paslaugos, vandens tiekimas, nuotekų tvarkymo paslaugos, atliekų šalinimo ir šalinimo paslaugos, sanitarinės ir susijusios paslaugos), jeigu sąskaitoje nurodyta informacija apie laikotarpį, už kurį ji susijusi – atsiskaitymas už laikotarpį, per kurį turi būti atliktas mokėjimas;
  • jei fizinė inventorizacija nustatyta smulkaus verslininko atsistatydinimo ar teisės į atleidimą nuo PVM praradimo metu - ne vėliau kaip atsiskaitant už laikotarpį, kurį buvo atlikta inventorizacija;
  • taikant supaprastintą prekių importo procedūrą, kurią sudaro įrašymas į registrą pagal muitinės taisykles – už ataskaitinį laikotarpį, kurį mokesčių mokėtojas padarė įrašą registre; mokėtino mokesčio sumos sumažinimas, jei mokesčių mokėtojas sumoka šiame registre nurodytą mokestį, atsižvelgiant į 22 str. 33a;
  • muitinės sprendimų atveju – atsiskaityme už laikotarpį, kurį mokesčių mokėtojas gavo sprendimą; mokėtina mokesčio suma sumažinama, jeigu mokesčių mokėtojas sumokėjo pagal sprendimą susijusį mokestį.

Tačiau reikia atminti, kad mokesčių mokėtojas turi tris ataskaitinius laikotarpius (mėnesius arba ketvirčius) iš gautos sąskaitos faktūros ar muitinės dokumento išskaityti pirkimo mokestį, nes jeigu mokesčių mokėtojas nesumažina mokėtinos mokesčio sumos per punkte nurodytus terminus. 10 d., gali sumažinti mokėtiną mokesčio sumą mokesčio deklaracijoje už vieną iš kitų dviejų ataskaitinių laikotarpių (PVMĮ 86 str. 11 d.).

Teisės disponuoti prekėmis kaip savininkui įgijimas

Tam, kad būtų galima pasinaudoti teise į PVM atskaitą, reikia laikytis principo, kad teisė į PVM atskaitą turi būti suteikta tuo atveju, kai sąskaita faktūra gaunama prieš įgyjant teisę disponuoti preke kaip savininkui arba prieš suteikiant paslaugą. yra teikiama, atsiranda tik disponuoti preke teisės įgijimo arba įvykdymo metu.paslaugų. Tačiau ši sąlyga neturi būti tenkinama teikiant paslaugas, kurioms įstatymų leidėjas specialiu būdu yra nurodęs mokestinės prievolės atsiradimo momentą, t.y. 19 pastraipa 13 PVM įstatymo 1, 2, 4, 7, 9-11 punktai).

PVM atskaita nesant apmokestinamos veiklos

PVM mokėtojams svarbus klausimas yra pirkimo mokesčio už pirkimus atsiskaitymas, kai tam tikru atsiskaitymo laikotarpiu mokesčių mokėtojas nevykdė PVM apmokestinamos veiklos. Pagal str. 86 sek. PVM įstatymo 19 str., mokesčių mokėtojas, per tam tikrą mokestinį laikotarpį nevykdęs apmokestinamosios veiklos šalies teritorijoje ir nevykdęs veiklos už šalies teritorijos ribų, pirkimo mokesčio suma gali būti perkelta atsiskaityti į kitą mokestinį laikotarpį. mokestinis laikotarpis. Įstatymų leidėjo vartojamas žodis „gali“ reiškia, kad mokesčių mokėtojas pats nusprendžia, ar pateiktoje mokesčių deklaracijoje atsiskaityti už pirkimo mokestį (nepaisant apmokestinamos veiklos nevykdymo), kreipdamasis dėl šio mokesčio grąžinimo į banko sąskaitą, arba sulaikyti šį atsiskaitymą, kol nebus atliktas vykdomos veiklos pardavimo mokestis, nurodydamas pirkimo PVM kaip sumą, kurią reikia perkelti į kitą laikotarpį.

Pirkimo mokesčio išskaitymas iš komunalinių paslaugų sąskaitų

Kai kuriais atvejais konkretus mokestinės prievolės atsiradimo momentas yra susijęs ir su specialiomis prekių ir paslaugų pirkėjo imamo mokesčio atskaitymo taisyklėmis. Tai yra vadinamasis atvejis universaliosios paslaugos, kurios, be kita ko, apima: elektros ir šilumos tiekimą, linijines dujas, telekomunikacijų ir radijo ryšio paslaugas, vandens paskirstymo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat atliekų šalinimo ir šalinimo, sanitarijos ir susijusias paslaugas.

Už šias paslaugas – pagal str. 19 pastraipa PVM įstatymo 13 p. 1 p. - mokestinė prievolė atsiranda pasibaigus mokėjimo terminui, jeigu tai buvo nurodyta sutartyje. Teisė atskaityti pirkimo mokestį iš sąskaitos faktūros, kurioje dokumentuojamas bet kurios iš aukščiau paminėtų paslaugų pirkimas, vadovaujantis str. 86 sek. PVM įstatymo 10 p. 3 p., atsiranda atsiskaitant už laikotarpį, kuriam sueina mokėjimo terminas. Tačiau kadangi kitoje pastraipoje Šios nuostatos 11 punktas numato galimybę atskaityti pirkimo mokestį ir vieną iš kitų dviejų mokestinių laikotarpių, dėl to, teikiant universaliąsias paslaugas, mokesčių mokėtojas turi tris mėnesius pasinaudoti teise atskaityti pirkimo mokestį.

Importo mokestis

Mokesčių mokėtojas turi teisę atskaityti paslaugų importo mokestį už laikotarpį, kurį atsiranda mokestinė prievolė iš pardavimo mokesčio. Mokesčių mokėtojas, importuodamas paslaugas, išrašo vidinę sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo mokesčio sumą, o iš šios sąskaitos susidaręs mokestis yra apskaitomas deklaracijoje kaip mokėtinas mokestis. Tačiau kartu šio mokesčio suma įrašoma į deklaraciją kaip atskaitomas pirkimo mokestis.Tačiau bendras PVM atskaitos principas leidžia mokesčių mokėtojams pasinaudoti teise atskaityti paslaugų importo mokestį ir atsiskaitant už vieną iš kitų dviejų ataskaitinių laikotarpių.

Mokesčio atskaitymo data, nurodyta fizinėje inventorizacijoje

Mokesčių mokėtojai, subjektyviai atleisti nuo PVM, fizinę inventorizaciją rengia, jei viršiję apyvartos, suteikiančios teisę į neapmokestinimą, dydį, šios teisės netenka arba savo noru atsisako jam priklausančios PVM lengvatos. Jie turi teisę atskaityti šiame sąraše nurodytą pirkimo mokestį, jeigu tenkinamos papildomos sąlygos. Atskaityti pirkimo mokestį už pirkinius, įsigytus iki teisės į atleidimą praradimo ar atsisakymo jį atleisti, galima tik gavus mokesčių inspekcijos vadovo sutikimą. Pirkimo mokestis gali būti išskaitytas ne vėliau kaip atsiskaitant už laikotarpį, kurį buvo atlikta inventorizacija. Tačiau reikia atminti, kad ir šiuo atveju LR BK 2 str. 86 sek. PVM įstatymo 11 str., o tai reiškia, kad mokesčių mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą ir vieną iš kitų dviejų ataskaitinių laikotarpių.

Mokesčių atskaitymas, kurį atlieka smulkūs grynaisiais pinigais pagrįsti mokesčių mokėtojai

Pagrindinė sąlyga, norint, kad smulkusis mokesčių mokėtojas, atsiskaitantis PVM grynaisiais pinigais, įgytų teisę į pirkimo PVM atskaitą, yra visos mokėtinos sumos, nurodytos iš rangovo gautos sąskaitos faktūros, sumokėjimas arba mokesčio, susidariusio pagal muitinės dokumentą, sumokėjimas, atsižvelgiant į apskaityti sumas, gautas dėl muitinės sprendimų. Tačiau atskaitymas negali būti atliktas anksčiau nei sąskaitos faktūros arba muitinės dokumento gavimo diena.

Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų metodu taikomas mokestis gali būti išskaitomas atsiskaitant už laikotarpį, per kurį jis atsiskaitys mokėtina suma pagal sąskaitą faktūrą, iš kurios jis nori išskaityti mokestį, arba atsiskaitant už vieną kitų dviejų laikotarpių.

PVM atskaita gavus PVM sąskaitos faktūros taisymą

Vadovaujantis 2008 m. 86 sek. 10a, jeigu prekių ar paslaugų pirkėjas gavo sąskaitos faktūros pataisymą, mažinantį mokesčio bazę arba patį PVM, atsiskaityme jis privalo sumažinti pirkimo mokesčio sumą už laikotarpį, kurį buvo gautas sąskaitos faktūros pataisymas.