Socialinė apsauga auklei

Paslauga. T

Aktyvinimo sutartis

Aktyvinimo sutarties sąvoką įvedė 2011 m. vasario 4 d. Vaikų iki 3 metų globos įstatymas (2011 m. Teisės aktas, Nr. 45, b. l. 235). Aktyvinimo sutartis – tai paslaugų teikimo sutartis, kuriai, vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, taikomos užsakymo nuostatos. Tai taip pat tiesiogiai išplaukia iš str. 50 sek. Vaikų iki 3 metų priežiūros įstatymo 1 str.. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo pagrindas nustatomas rangovams nustatytomis sąlygomis.

Aktyvinimo sutartis sudaroma tarp auklės ir tėvų arba vieno iš tėvų. Auklė prižiūri vaikus nuo 20 savaičių amžiaus.

Vienišas tėvas, auginantis vaiką, yra: mergelė, mergvakaris, našlė, našlė, išsituokęs asmuo, išsituokęs asmuo arba vienas iš tėvų, gyvenantis skyrium, taip pat susituokęs vienas iš tėvų, jeigu jo sutuoktiniui atimtos tėvystės teisės arba atlieka laisvės atėmimo bausmę. Tai taip pat asmenys, kurie yra teisėti globėjai arba jiems teismas patikėjo vaiko priežiūrą.

Tėvai ar vienas iš tėvų, auginantis vaiką, turėtų būti įdarbintas darbo santykių pagrindu, teikti paslaugas pagal civilinę sutartį, suteikiančią teisę į socialinį draudimą, arba vykdyti ne žemės ūkio veiklą.

Auklė gali būti su vaiko tėvais susijęs asmuo (močiutė, teta, sesuo).

Sutartis turi būti sudaryta raštu, joje turi būti:

 • sutarties šalys,
 • sutarties tikslas ir dalykas,
 • priežiūros laikas ir vieta,
 • globoti patikėtų vaikų skaičius,
 • auklės pareigos,
 • atlyginimo dydis ir mokėjimo būdas bei data,
 • laikotarpis, kuriam buvo sudaryta sutartis,
 • keitimo sąlygas ir būdą, taip pat sutarties nutraukimą.

Socialinė apsauga auklei

Auklė, dirbanti pagal aktyvinimo sutartį, yra privalomai apdrausta:

 • pensija,
 • invalidumo pensija,
 • avarija,
 • sveikata

Sveikatos draudimas jai yra savanoriškas. Tėvas (įmokų mokėtojas) privalo registruotis draudimui, pateikti atsiskaitymo dokumentus, o bendradarbiavimo nutraukimo atveju – išsiregistruoti.

Socialinio draudimo įstaiga moka auklės įmokas pensijai, invalidumo ir nelaimingų atsitikimų draudimui bei sveikatos draudimui ne didesne nei konkrečiais metais nustatytas minimalus darbo užmokestis.

Kita vertus, vienas iš tėvų moka įmokas nuo sumos, viršijančios minimalų atlyginimą. Jei auklė nori stoti į sveikatos draudimą savo noru, tai kiekvienu atveju, nepaisant to, ar socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo pagrindas viršija minimalaus atlygio už darbą dydį, ar ne, auklė finansuojama visiškai iš pačios auklės lėšų. lėšų, o tėvas apmoka socialinio draudimo įstaigai (ZUS).

Kad Socialinio draudimo įstaiga galėtų mokėti įmokas iš valstybės biudžeto ne didesne kaip minimalus darbo užmokestis, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

 • tėvai pranešė apie auklę socialiniam ir sveikatos draudimui;
 • tėvai arba vienas iš tėvų, auginantis vaiką, dirba, teikia paslaugas pagal civilinės teisės sutartį, suteikiančią teisę į socialinį draudimą, vykdo ne žemės ūkio ar žemės ūkio veiklą;
 • vaikas neguldomas į lopšelį, vaikų būrelį ir jo neprižiūrėjo dienos globėjas.

Jei auklė nedirba dalį mėnesio, pvz., dėl ligos pašalpos gavimo, proporcingai mažinamas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų įmokų dydžio pagrindas. Jei tėvai per tą patį laikotarpį sudarys aktyvinimo sutartis su keliomis auklėmis, įmokos iš valstybės biudžeto bus finansuojamos iš valstybės biudžeto tik už vieną iš jų.

Kita vertus, esant situacijai, kai tėvai ar vienas iš tėvų, netekęs darbo, nustoja teikti paslaugas ar veiklą, įmokos mokamos 3 mėnesius nuo šių priežasčių atsiradimo dienos. Taip pat, jei auklę įdarbinantis tėvas yra nemokamų atostogų arba nėra apdraustas socialiniu draudimu dėl verslo veiklos sustabdymo, nėra pagrindo finansuoti auklės socialinio draudimo įmokas praėjus 3 mėnesiams nuo nemokamų atostogų pradžios dienos. arba veiklos sustabdymas.

Vadovaujantis 2008 m. 51 sek. Vaikų iki 3 metų globos įstatymo 54 str., Socialinio draudimo įstaiga įmokų nemoka, jeigu:

 • vaiko tėvas pasinaudoja lengvata, remdamasis aktyvavimo sutartimi, nurodytos 2 str. 1 dalies 61 c p. Iki 2007 m. spalio 26 d. galiojusio 2004 m. balandžio 20 d. Užimtumo skatinimo ir darbo rinkos institucijų įstatymo 1 p., su bedarbiu, siekiant dirbti apmokamą darbą namų ūkyje arba
 • aktyvavimo sutartis sudaryta tarp auklės ir profesionalios globėjų šeimos funkciją atliekančių asmenų,
 • vaiko tėvas yra apdraustas senatvės ir invalidumo pensijos draudimu, kad gautų motinystės pašalpą, susijusią su buvimu nėštumo ir gimdymo atostogose, papildomomis motinystės atostogomis, atostogomis motinystės atostogų sąlygomis, papildomomis atostogomis motinystės atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų metu. atostogos (neatsižvelgiant į tai, dėl kurio vaiko gimimo jie turi teisę).

Internetiniai patarimai

Ar vadovaujate įmonei ir turite klausimų?

Pasinaudokite ekspertų patarimais iš Verslininko vadovo

Internetiniai patarimai įmonėms

Tėvas (įmokų mokėtojas) privalo nedelsiant informuoti Sodrai apie bet kokius pasikeitimus, turinčius įtakos įmokų mokėjimui, ypač apie aktyvavimo sutarties nutraukimą ar pasibaigimą.