Išmokos tvarka verslininkams, mokantiems įmokas tik už save

Paslauga. T

Verslininkai, kurie vykdydami verslą turi finansinių problemų, gali kreiptis į ZUS dėl skolų apmokėjimo dėl nesumokėtų įmokų dalimis. Be to, tam tikrais atvejais įmonė gali kreiptis į ZUS dėl jų išpirkimo arba grąžinimo atidėjimo. Perskaitykite žemiau esantį straipsnį ir sužinokite, kaip sudaryti susitarimą dėl įmokų su Sodra.

Išmokėjimo planas iš ZUS

Įmokų mokėjimo tvarka leidžia sumokėti skolą dėl mėnesinių draudimo įmokų per sutartą laikotarpį su Sodra.

Tai suteikia galimybę grąžinti skolą ilgainiui. Palanku ir tai, kad pateikus prašymą dėl susitarimo išsimokėtinai, ZUS vietoj palūkanų taikys pratęsimo mokestį, kuris skaičiuojamas nuo pusės sutarties pasirašymo dieną galiojančios delspinigių normos. Pateikus prašymą, vykdomoji byla taip pat sustabdoma.

Išmokos sistema gali padengti visas nesumokėtas įmokas – tiek socialinio draudimo, tiek sveikatos draudimo, tiek Darbo fondo. Išimtis – savanoriško sveikatos draudimo įmoka, nes jos nesumokėjus atsiranda ne įsiskolinimas, o išregistravimas iš ligos draudimo ir teisės į išmokas šioje sąskaitoje praradimas. Jei norite pasinaudoti sprendimu, kuris yra išsimokėtinai, turite pateikti paraišką su pagrindimu ZUS. Būtina mokėti įmokas einamuoju pagrindu, taip pat apmokėti vykdymo išlaidas, jei tokių yra.

ZUS įmokų planas – paraiškos pateikimas

Pateiktame prašyme turi būti nurodyta informacija, leidžianti Sodrai nustatyti abi šalis tenkinančią įmokų sistemą.

 • informaciją apie skolos trukmę ir jos dydį,
 • skolos grąžinimo pasiūlymą, t. y. pageidaujamą mokėjimo datą, įmokų skaičių ir jų dydį,
 • įmokų mokėjimo nutraukimo priežastis,
 • išsamią informaciją ir pagrindimą, patvirtinantį negalėjimą grąžinti skolos vieną kartą,
 • nuoroda į valstybės pagalbos rūšį, dėl kurios kreipiasi asmuo, kuris vis dar yra verslininkas.

Kartu su prašymu turi būti pateikti dokumentai, kurie skiriasi priklausomai nuo verslo rūšies ir apmokestinimo formos. Pagrindiniai yra šie:

 • pareiškimas apie šeimyninę ir turtinę padėtį, taip pat apie materialinę padėtį;
 • dokumentai, parodantys esamą finansinę būklę, pvz., remiantis metine mokesčių deklaracija, paskutinių 3 metų apskaitos dokumentų spausdinimas;
 • dokumentus apie valstybės pagalbą (tuo atveju, jei ūkinė veikla tebevykdoma).

Jei reikės pateikti papildomus dokumentus, verslininką apie tai informuos ZUS darbuotojai.

Prašymo dėl susitarimo išsimokėtinai pateikimas nereiškia, kad jis bus teigiamai įvertintas. Socialinio draudimo įstaiga gali atsisakyti skaidyti skolą į dalis, kai:

 • einamosios įmokos nemokamos,
 • iki šiol atliktais veiksmais buvo siekiama atidėti poreikį sumokėti skolą, o ne faktinį norą atsiskaityti už įsipareigojimus ZUS,
 • nepaisant išankstinio sutikimo dėl grąžinimo dalimis, grąžinimo terminų nebuvo laikomasi.

Sutarties dėl skolos paskirstymo dalimis nutraukimas

Verta žinoti, kad išsimokėtinai sutartis nutraukiama tais atvejais, kai:

 • einamosios įmokos nebus visiškai sumokėtos (įskaitant palūkanas), kurių mokėjimo data sutampa su sutarties sudarymo data arba vėliau, ilgiau nei 14 dienų nuo termino suėjimo dienos ir kai dėl to susidaręs įmokų skirtumas viršija sumą, atitinkančią priminimo kainą;
 • dvi įmokos, kurių mokėjimo terminas pasibaigęs, nemokamos;
 • įmokos sumokėtos iš dalies, o bendra permokėtų įmokų suma viršijo 5 procentus sutartyje numatytos įmokų sumos;
 • visos pagal sutartį mokėtinos sumos nebus sumokėtos paskutinės įmokos, nustatytos pagal grąžinimo grafiką, mokėjimo dieną;
 • paaiškės naujos, nežinomos, tačiau sutarties pasirašymo dieną buvusios aplinkybės, kurios parodys, kad šiais veiksmais buvo siekiama suklaidinti ZUS;
 • bus pateiktas raštiškas pareiškimas apie sutarties atsisakymą;
 • Europos Komisija paskelbs sprendimą dėl įpareigojimo grąžinti valstybės pagalbą.

Valstybės pagalba asmenims, mokantiems įmokas tik savo pačių draudimui

Asmenims, mokantiems įmokas tik už save, Socialinio draudimo įstaiga gali teikti pagalbą pagal de minimis pagalbą ir pagalbą, skirtą stichinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti.

 1. De minimis pagalba

ZUS gali suteikti de minimis pagalbą, jeigu verslininko ekonominė padėtis nėra sunki, kaip apibrėžta „Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos pavojuje esančioms įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti“ arba jei bendra verslininkui suteiktos de minimis pagalbos vertė. neviršija 200 000 EUR per 3 metų laikotarpį.

Teikiant paraišką de minimis pagalbai gauti, reikia pateikti visas de minimis pagalbos pažymas, gautas kreipimosi dėl pagalbos metais, taip pat iš 2 ankstesnių metų, ir prašymo gauti de minimis pagalbą formą.

 1. Pagalba stichinių nelaimių ar kitų išskirtinių įvykių padarytai žalai atlyginti

Stichinė nelaimė apibrėžiama kaip: sausros, potvyniai, žemės drebėjimai ir tt Žala, kurią sukėlė nepalankios oro sąlygos, pavyzdžiui, stiprus lietus ar šaltis, čia negali būti įtraukta. Taip pat nepripažįstami atsitiktiniai įvykiai, kurie gali būti apdrausti papildomu draudimu ir keliantys verslo riziką, pvz., gaisras, potvynis.

ZUS teikia pagalbą, kai yra tiesioginis ryšys tarp patirtos žalos ir stichinės nelaimės ar kito ypatingo įvykio (streikų, karų, teroristinių išpuolių). Pagalba teikiama siekiant atkurti būklę iki įvykio, sukėlusio jos pasikeitimą. Patirti nuostoliai turi būti tiksliai įvertinti ir dokumentuoti. ZUS teikia pagalbą tik iki skirtumo tarp patirtų nuostolių ir gautos kompensacijos.

Norėdami gauti pagalbą, turite pateikti ŽUS deklaraciją, kad negavote paramos stichinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atlyginti, dokumentus, patvirtinančius patirtų nuostolių vertę kartu su draudiko sumokėtomis sumomis, taip pat paraiškos formą.