Įmonės bankrotas – kaip ir kada apie tai paskelbti?

Paslaugų Verslas

Kiekviena rinkoje veikianti įmonė susiduria su bankroto rizika. Periodiškas nemokumas gali nutikti bet kuriam asmeniui. Tačiau tai gali įgauti labai pavojingą formą ir tada verslininkas turėtų žinoti, kaip elgtis ir kada pateikti bankroto bylą.

Koks teisinis bankroto pagrindas?

Teisinis pagrindas, apibrėžiantis klausimus, susijusius, inter alia, su įmonių bankrotu yra 2003 m. vasario 28 d. Bankroto ir reorganizavimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Minėto teisės akto nuostatos, be kita ko, nustatys, kas yra bankroto pagrindas, kaip atrodo bankroto procesas ir kokios bus jo pasekmės.

Kas turi teisę paskelbti bankrotą?

Priešingai populiariems įsitikinimams, bankrotą gali paskelbti tiek didelės įmonės, tiek mažos individualios įmonės.

5 str. 1.Įstatymo nuostatos taikomos verslininkams, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. įstatyme – Civilinis kodeksas (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais), jei įstatymas nenustato kitaip.

2. Įstatymo nuostatos taip pat taikomos:

 • ribotos atsakomybės bendrovės ir akcinės bendrovės, kurios nevykdo ūkinės veiklos;

 • komercinių įmonių asmeniniai partneriai, be apribojimų atsakantys už įmonės prievoles visu savo turtu;

 • įmonės partnerių partneriai.

Kita vertus, Civilinis kodeksas pripažįsta fizinį asmenį, juridinį asmenį ir organizacinį vienetą (Civilinio kodekso 431 str. 1 d.), kuris savo vardu vykdo ūkinę ar profesinę veiklą. Taigi šis apibrėžimas apima ir fizinius asmenis, kurie vykdo individualią įmonę.

Kada kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo?

Pagrindinis stimulas paskelbti įmonės bankrotą yra jos nemokumas. Tačiau laiku nesumokėjus, ne visada bus paskelbtas bankrotas. Daug kas šiuo klausimu priklauso nuo verslo pobūdžio ir nuo to, ką sukelia nemokumas. Būna situacijų, kai verslininkai susiduria su vadinamaisiais dabartinis nemokumas, kuris gali atsirasti pavėlavus gauti mokėjimą net vienam konkrečios įmonės klientui, dėl ko pritrūks lėšų apmokėti įmonės įsipareigojimus savo tiekėjams.

12 str. 1. Teismas gali atmesti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu prievoles vėluojama įvykdyti ne ilgiau kaip tris mėnesius, o neįvykdytų prievolių suma neviršija 10 procentų skolininko įmonės balansinės vertės.

Todėl svarbu užfiksuoti momentą, kai nemokumas tampa ilgalaikiu, nuolatiniu nemokumu, kuris gali turėti daug didesnių neigiamų pasekmių įmonei.

Likvidavimo bankrotas ar išieškojimo susitarimas?

Bankroto paskelbimo metu galima siūlyti bylą nutraukti susitarimu. Prielaida, kad teismas patvirtins reorganizavimo tvarką, visų pirma bus tikimybės, kad tolimesnė įmonės veikla patenkins kreditorius labiau nei jos likvidavimas. Patvarkymą gali siūlyti tiek skolininkas, tiek kreditorius, priklausomai nuo to, kuris iš jų kreipiasi į teismą dėl bankroto.

Sutikus reorganizavimo tvarkai, turto valdymas lieka skolininko žinioje, tačiau jo veiksmus kontroliuoja teismo vadovas. Tačiau jeigu įvyksta likviduojamas bankrotas, skolininkas praranda teisę valdyti savo turtą gavėjo naudai.

Svarbu!

Fizinių asmenų individualios įmonės atveju savininkas atsako visu savo turtu (įskaitant, pavyzdžiui, namą, butą, nors ir nesusijusį su vykdoma veikla) ​​už įmonės prievoles.

Kaip ir kur kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo?

Paskelbimas apie bankrotą pareiškiamas paduodant pareiškimą pagal veiklos vietą kompetentingam apylinkės teismo ūkio skyriui. Formą gali pateikti ir pats skolininkas, ir kiekvienas jo kreditorius, kaip numatyta įstatyme. Pareiškimo dėl bankroto padavimas neturėtų būti per ilgai vilkinamas, nes akte nurodyta:

21 str. 1. Skolininkas privalo ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagrindo skelbti bankrotą atsiradimo dienos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto iškėlimo.

Taisyklės taip pat reglamentuoja privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat paraiškoje turėtų būti:

 • pagrindinė informacija apie skolininką: vardas ir pavardė, jo vardas arba įmonės pavadinimas, gyvenamoji arba buveinė, o jeigu skolininkas yra ūkinė bendrija arba juridinis asmuo – įmonės ar juridinio asmens atstovai ir likvidatoriai, jei tokie yra, ir įmonės atveju, partnerių, atsakingų už įmonės įsipareigojimus, vardai ir pavardės bei gyvenamoji vieta be apribojimų;

 • vietos, kurioje yra skolininko verslas ar kitas turtas, nurodymas;

 • nurodyti aplinkybes, pagrindžiančias prašymą, ir padaryti jas tikėtinomis;

 • informacija, ar skolininkas yra mokėjimo sistemos ar vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvis, kuriam taikoma Lenkijos teisė arba kitos valstybės narės teisė, kaip apibrėžta 2001 m. rugpjūčio 24 d. Akte dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo sistemose ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose ir taisyklėse. šių sistemų priežiūrą (2010 m. žurnalas U. Nr. 112, 743 punktas su pakeitimais) arba nedalyvaujantį subjektą, valdantį sąveikią sistemą, kaip apibrėžta šiame įstatyme;

 • informacija, ar skolininkas yra akcinė bendrovė, kaip apibrėžta 2005 m. liepos 29 d. Įstatyme dėl viešo siūlymo ir finansinių priemonių įtraukimo į organizuotą prekybos sistemą sąlygų bei apie akcines bendroves (2009 m. Įstatymų leidinys, Nr. 185, 1439 punktas, 2009 m. 2010 m., Nr.167, 1129 punktas ir 2012 m., 836 punktas).

Svarbu!

Kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkas privalo pateikti rašytinį pareiškimą dėl prašyme pateiktų duomenų teisingumo.

Įstatyme nurodytos papildomos rekomendacijos numato, kad jeigu skolininkas pateikia pareiškimą dėl bankroto, jis turėtų papildomai nurodyti, ar jis kreipiasi dėl bankroto su galimybe sudaryti reorganizavimo sutartį, ar dėl bankroto paskelbimo likviduojant jo turtą. Be to, kartu su paraiška turi būti pateikta:

Mes rekomenduojame

Patenkinti klientai yra įmonės sėkmė – patikrinkite, kaip juos gauti ir išlaikyti

 • naujausia turto inventorizacija su numatomu jo sudedamųjų dalių vertinimu;

 • balansą, sudarytą šioms procedūroms atlikti ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki prašymo pateikimo dienos;

 • kreditorių sąrašas su adresais ir kiekvieno iš jų reikalavimų suma bei mokėjimo datomis, taip pat kreditorių suteiktų jos turto užstatų sąrašas ir jų įsteigimo datos;

 • deklaracija apie reikalavimų ar kitų skolų grąžinimą, padarytą per šešis mėnesius iki prašymo pateikimo dienos;

 • skolininkui turtiškai atsakingų subjektų sąrašas, jų adresai, nurodant įsipareigojimus, jų atsiradimo ir mokėjimo datas;

 • vykdomųjų raštų sąrašas ir vykdomieji raštai skolininkui;

  Internetiniai patarimai

  Ar vadovaujate įmonei ir turite klausimų?

  Pasinaudokite ekspertų patarimais iš Verslininko vadovo

  Internetiniai patarimai įmonėms

 • informacija apie bylas dėl hipotekos, įkeitimo, vardinio įkeitimo ir mokestinio įkeitimo skolininko turtui nustatymo, taip pat apie kitus žemės ir hipotekos registrą ar registrus įrašomus suvaržymus, taip pat apie kitas teismo ar administracines bylas, susijusias su skolininko turtui. skolininko turtas;

 • informacija apie įmonės ar juridinio asmens atstovų ir likvidatorių, jeigu tokių yra, gyvenamąją vietą;

 • susitarimo pasiūlymai kartu su pasiūlymais dėl patvarkymo vykdymo finansavimo (jei skolininkas numato susitarimo galimybę);

 • paskutinių dvylikos mėnesių pinigų srautų ataskaita, jei privalėjo saugoti dokumentus, leidžiančius sudaryti tokią sąskaitą (jei skolininkas numato galimybę sudaryti patvarkymą).

Svarbu!

Prašymo priedų pateikimas nėra privalomas, tačiau kai skolininkas negali pridėti atitinkamų dokumentų, jis turėtų nurodyti jų nepridėjimo priežastis ir juos įtikinti.

Kita vertus, jeigu pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia kreditorius, jis savo reikalavimą turėtų pagrįsti tikėtinu, o kreipdamasis dėl bankroto iškėlimo su galimybe susitarti, pridėti preliminaraus patvarkymo pasiūlymus.

Kokios yra bankroto bylos iškėlimo pasekmės?

Pats pareiškimo dėl bankroto padavimas yra paprastai ilgo kelio, daugiausia grindžiamo skolininko atžvilgiu pradėtais teismo procesais, pradžia. Paprastai bylos nagrinėjimo metu skolininkas turi teisę tęsti savo verslą ir turėtų vykdyti savo pareigas pagal viešąją teisę, t. y. visų pirma susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tačiau reikia pažymėti, kad skolininko teisė tęsti veiklą gali būti labai apribota užtikrinus jo turtą. Tai, žinoma, siekiant apsaugoti galimybę grąžinti visas skolas kreditoriams.

Internetiniai patarimai

Ar vadovaujate įmonei ir turite klausimų?

Pasinaudokite ekspertų patarimais iš Verslininko vadovo

Internetiniai patarimai įmonėms

Paskelbus bankrotą, kreditoriai savo reikalavimus skolininkui gali reikšti tik bankroto proceso metu. Skolininko turtas, įskaitant ir įgytą bankrutuojančio asmens bankroto proceso metu, tampa bankroto turtu, kurio paskirtis – patenkinti kreditorių poreikius.

Galiausiai reikia paminėti, kad praktiškai ne kiekvienas verslininkas gali iškelti bankroto bylą. Apie tai sprendžia teismas, o teismas pareiškimą atmes, jei skolininko turto bus per maža teismo proceso išlaidoms padengti. Bankroto paskelbimo tikslas visų pirma yra patenkinti kreditorius, o dėl mažo turto fakto to padaryti neįmanoma.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!