Supaprastintas restruktūrizavimas – speciali procedūra skolininkams, susijusi su COVID-19

Paslauga.  T

COVID-19 pandemijos raida turėjo didelės įtakos ekonomikos būklei. Uždarymas ir kiti ekonominės veiklos apribojimai, kuriais siekiama apsaugoti visuomenę nuo užteršimo, daugeliui verslininkų atėmė likvidumą. Jiems taip pat sunku patekti į biurus ir teismus, kurie vis dar neveikia visiškai. Atsakymas į šią neeilinę situaciją – supaprastinta restruktūrizavimo procedūra, kurios tikslas – užtikrinti verslininkų susigrąžinimą ir greitai bei be nereikalingų formalumų išvengti bankroto. Kas yra supaprastintas restruktūrizavimas ir kokių veiksmų reikia imtis, kad juo pasinaudotumėte? Atsakymą rasite žemiau esančiame straipsnyje!

Supaprastintas restruktūrizavimas – kam tai gali būti naudinga?

Supaprastinta restruktūrizavimo procedūra gali naudotis šie subjektai:

  • verslininkai;

  • kapitalo įmonės, kurios nevykdo verslo veiklos;

  • komercinės bendrijos partneriai, atsakingi už įmonės prievoles neribotai visu savo turtu;

  • įmonės partnerių partneriai.

Tačiau aptartos procedūros naudojimo sąlyga yra įgalioto subjekto su restruktūrizavimo patarėju sudaryta sutartis dėl priežiūros proceso metu. Norint pasinaudoti supaprastinta restruktūrizavimo procedūra, būtina sudaryti sutartį su restruktūrizavimo patarėju.

Dėl kokių priežasčių naudojamasi supaprastinta restruktūrizacija?

Supaprastinta restruktūrizavimo procedūra gali būti taikoma, jei verslininkas (kitas įgaliotas subjektas) tapo nemokus arba jam gresia nemokumas.

Skolininkas yra nemokus, kai netenka galimybės vykdyti savo pinigines prievoles. Preziumuojama, kad skolininkas prarado galimybę vykdyti savo turtines prievoles, jeigu šias prievoles vėluojama įvykdyti daugiau kaip tris mėnesius.

Skolininkas, kuris yra juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam atskiru aktu pripažintas veiksnumas, yra nemokus ir tada, kai jo piniginės prievolės viršija jo turto vertę ir ši sąlyga išlieka ilgiau kaip dvidešimt keturi mėnesiai. Tiek nemokus verslininkas, tiek asmuo, kuriam gresia nemokumas, turi teisę pradėti supaprastintą restruktūrizavimo procedūrą. Preziumuojama, kad skolininko piniginiai įsipareigojimai viršija jo turto vertę, jeigu pagal balansą jo įsipareigojimai, neįskaitant atidėjinių įsipareigojimams ir įsipareigojimams susijusiems subjektams, viršija jo turto vertę ir ši sąlyga išlieka ilgiau nei dvidešimt keturi mėnesiai.

Kita vertus, skolininkas, kuriam gresia nemokumas, turėtų būti suprantamas kaip skolininkas, kurio ekonominė padėtis rodo, kad jis netrukus gali tapti nemokus.

Supaprastinto restruktūrizavimo inicijavimas – kaip tai veikia?

Iki 2021 m. birželio 30 d. skolininkas gali paskelbti Teisme ir Ekonomikos stebėsenoje apie bylos dėl patvarkymo patvirtinimo iškėlimą supaprastinta tvarka. Turintis teisę skelbti gali tik vieną kartą. Supaprastinta restruktūrizavimo tvarka gali būti taikoma tik vieną kartą – iki 2021 m. birželio 30 d. Skelbime turi būti nurodytas skolininko vardas ir pavardė, gyvenamoji arba registruota buveinė, adresas ir PESEL numeris arba numeris Nacionaliniame teismų registre, o jei jų nėra, duomenys, leidžiantys neabejotinai identifikuoti, pareiškimas apie bylos iškėlimą patvirtinti susitarimas, susitarimo vadovo vardas ir pavardė arba komercinės bendrovės, kuri yra susitarimo vadovas, pavadinimas ir susitarimo vadovo licencijos numeris, arba įmonės numeris Nacionaliniame teismo registre ir susitarimo datos nuoroda.

Paskelbimas gali būti paskelbtas skolininkui parengus susitarimo pasiūlymus ir gautinų sumų sąrašą ir įteikus juos patvarkymo vadovui. Prieš pradėdamas supaprastintą restruktūrizavimo procedūrą, skolininkas turi parengti kreditorių išdėstymo pasiūlymus ir reikalavimų sąrašą. Susitarimo vadovas per 3 dienas nuo pranešimo apie tai praneša teismui, kurio jurisdikcijai priklauso prašymas patvirtinti susitarimą.

Supaprastinto restruktūrizavimo eiga – kas bus?

Paskelbimo diena yra patvarkymo patvirtinimo procedūros pradėjimo diena.

Susitarimo data negali būti ankstesnė kaip 7 dienos iki paraiškos dėl skelbimo pateikimo ir ne vėliau kaip 7 dienos nuo jo pateikimo dienos.

Nuo pranešimo datos iki išpirkimo arba susitarimo patvirtinimo procedūrų užbaigimo dienos, atsižvelgiant į įsipareigojimus, kuriems taikomas susitarimas:

  • vykdomosios bylos, pradėtos iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, pagal įstatymą sustabdomos;

  • vykdymo proceso pradėjimas ir patvarkymo, kuriuo užtikrinamas reikalavimas arba įpareigoti užstatą, įvykdymas yra nepriimtinas.

Taip pat skolininko kreditoriams ir rangovams ribojamos galimybės daryti išskaitas, nutraukti nuomos ar nuomos sutartis, paskolos sutartis, turto draudimo lizingą, garantijas ir laidavimus.

Vėliau susitarimo priežiūros institucija gali nustatyti kreditorių susirinkimo datą balsuoti dėl susitarimo. Esant techninėms galimybėms, balsavimas kreditorių susirinkime gali būti vykdomas naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Susitarimo vadovas patvirtina susitarimo priėmimą.

Byla nutraukiama pagal įstatymą, jeigu per 4 mėnesius nuo paskelbimo dienos teisme negaunamas prašymas patvirtinti patvarkymą. Jeigu per 4 mėnesius nuo paskelbimo teismui prašymas patvirtinti patvarkymą nepateikiamas, byla pagal įstatymą nutraukiama.

Kaip supaprastintas restruktūrizavimas paveiks jūsų verslą?

Nuo paskelbimo dienos iki išpirkimo arba patvarkymo patvirtinimo procedūrų užbaigimo dienos skolininkas gali vykdyti įprastą valdymo veiklą. Norint vykdyti veiklą, viršijančią kasdienio valdymo ribas, reikalingas susitarimo vadovo sutikimas. Sutikimas gali būti duotas ir atlikus veiksmą, per trisdešimt dienų nuo jo atlikimo. Bet kokia veikla, viršijanti kasdienio valdymo apimtį, vykdoma be reikiamo sutikimo, yra negaliojanti. Procedūros metu skolininkas gali atlikti įprastą valdymo veiklą. Kad skolininkas galėtų vykdyti veiklą, nesusijusią su įprastiniu valdymu, būtina gauti patvarkymo vadovo sutikimą. Susitarimo vadovas duoda sutikimą atlikti veiksmus, jei būtina išlaikyti galimybę padengti restruktūrizavimo procedūrų išlaidas ir įsipareigojimus, atsiradusius po susitarimo pradžios arba sudarymo ir įvykdymo, ir yra garantuotas, kad lėšos bus pervestos skolininkas ir naudojamas restruktūrizavimo planui įgyvendinti, o nustatytas užstatas yra adekvatus suteiktam kreditui ar paskolai.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Valdybos narių atsakomybės atmetimo poveikis

Atsakomybė už žalą – padarytą dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą laiku nepateikimo, už įmonės prievoles, nurodytas 2007 m. Komercinių bendrovių kodekso 299 str. 1 d., taip pat už mokestinę nepriemoką, nurodytą 2008 m. Mokesčių potvarkio 116 straipsnio 1 dalis – taip pat netaikoma, kai įspėjimas buvo pateiktas per įstatymo nustatytą terminą, o procedūroje dėl susitarimo patvirtinimo buvo galutinis susitarimo patvirtinimas arba dėl to buvo pradėta reorganizavimo procedūra. arba pareiškimo iškelti supaprastinto bankroto bylą pateikimą arba kai per 7 dienas nuo susitarimo patvirtinimo procedūros nutraukimo buvo paduotas pareiškimas dėl bankroto arba prašymas iškelti restruktūrizavimo bylą, dėl ko tokia byla buvo iškelta.