Trečiosios šalies sutikimas – kaip tai įtakoja sutarties galiojimą?

Paslauga. T

Teisiniuose sandoriuose pasitaiko daug situacijų, kai sutarčiai sudaryti ar atlikti kitus teisinius veiksmus būtinas trečiojo asmens sutikimas. Toks sutikimas gali atsirasti tiesiogiai iš teisinių nuostatų, bet gali būti ir šalių susitarimų rezultatas. Kaip tokio sutikimo davimas turi įtakos sutarties galiojimui?

Sutartis kaip teisės aktas

Teisės aktas yra pagrindinė civilinės teisės samprata. Jis suprantamas kaip sąmoningas ir teisėtas elgesys, sukeliantis teisines pasekmes dėl tam tikrų valios pareiškimų. Teisiniai veiksmai pirmiausia yra sutartys, taip pat, pavyzdžiui, įgaliojimo suteikimas ar testamento sudarymas. Reikėtų prisiminti, kad teisės aktas (t.y. sutartis), prieštaraujantis veiksmui arba kuriuo siekiama jį apeiti, negalioja. Negalios ir socialinio sambūvio principų neatitinkantis teisės aktas. Jeigu negaliojimas turi įtakos tik daliai teisės akto, ieškinys lieka galioti likusioms dalims, nebent aplinkybės rodo, kad be negaliojančių nuostatų veiksmas nebūtų buvęs atliktas.

Trečiojo asmens sutikimas civilinėje teisėje

Tam tikriems teisiniams veiksmams atlikti (taip pat ir sutarčių sudarymui) kartais būtinas trečiojo asmens sutikimas. Tokio sutikimo klausimą reglamentuoja 2008 m. Civilinio kodekso 63 str.

63 str. 1 dalis. Jeigu teisiniam veiksmui atlikti reikalingas trečiosios šalies sutikimas, tas asmuo taip pat gali duoti sutikimą prieš pateikdamas deklaraciją veiksmą atliekantiems asmenims arba ją pateikęs. Sutikimas, išreikštas po deklaracijos pateikimo, galioja atgaline data nuo jo pateikimo datos.

§ 2. Jei teisiniam sandoriui galioti reikalinga konkreti forma, deklaracija su trečiosios šalies sutikimu turi būti pateikta ta pačia forma.

Iš aukščiau pateikto recepto galima padaryti tokias išvadas:

 1. Jeigu konkrečioje nuostatoje ar pačiame teisės akte (pvz., sutartyje) nėra tiksliai nurodyta, kada turi būti duodamas trečiojo asmens sutikimas, jis gali būti išreikštas tiek prieš teisės aktą, tiek jo metu, tiek po jo. Jeigu sutikimas duodamas jau atlikus teisės veiksmą, jis vis tiek galios ex tunc, t. y. nuo veiksmo atlikimo momento. Žinoma, tai bus taikoma tik toms situacijoms, kurioms konkrečios nuostatos ar pats teisės aktas nenumato kitų konkrečių sutikimo davimo terminų.

 2. Kol trečioji šalis neduos sutikimo, teisminis veiksmas bus sustabdytas – spręsime sustabdyto teisės akto neveiksmingumą.

 3. Trečiojo asmens sutikimo galiojimui, jeigu paties teisės akto galiojimas priklauso nuo konkrečios formos (pvz., rašytinio ar notarinio akto), taip pat reikės tokios pat formos kaip ir teisės akto forma. Jei sutikimas nėra konkrečiai išreikštas, jis bus negaliojantis.

Sustabdytas teisminis veiksmas neveiksnumas

Kol trečioji šalis nesutiks su teisės aktu, veiksmas bus sustabdytas. Todėl jis bus neveiksmingas (nesukels jame nurodytų teisinių padarinių). Susidursime su sustabdytu neveiksmingumu, pvz.jeigu ribotai veiksnus asmuo sudaro sutartį be reikiamo atstovo pagal įstatymą sutikimo arba jeigu asmuo, pretenduojantis būti advokatu, sudaro sutartį kito asmens vardu nepateikęs įgaliojimo arba neviršydamas jo apimties. Veikla, atliekama be reikiamo sutikimo, dar vadinama šlubavimo veikla.

Jeigu trečiojo asmens sutikimo pareiškimo terminas akte ar pačiame teisės akte nenurodytas, kita šalis gali pati nustatyti šią datą, per kurią lauks trečiojo asmens sutikimo patvirtinimo. . Pasibaigus terminui, nesutarus, veikla taps galutinai negaliojančia. Kita vertus, veiklos patvirtinimas galios nuo veiklos atlikimo, o ne nuo sutikimo davimo momento.

Sutarties galiojimas ir trečiojo asmens sutikimas

Situacijos, kai reikalingas trečiosios šalies sutikimas, yra šios:

 • įstatyminio atstovo sutikimas atlikti riboto veiksnumo asmens teisinį veiksmą,

 • bendraturčių sutikimas disponuoti bendrąja jungtine nuosavybe,

 • investuotojo sutikimas, kad rangovas sudarytų statybos sutartį su subrangovu ir subrangovas su kitu subrangovu (statybos darbų sutartis),

 • kitų partnerių sutikimas visas teises ir pareigas ūkinėje bendrijoje perleisti kitam asmeniui (jei ūkinės bendrijos sutartis nenustato ko kita),

 • ribotos atsakomybės bendrovės akcijų pardavimo sutartis,

 • susitarimas, sudarytas vieno iš sutuoktinių be kito sutikimo, lemiantis, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pardavimą, suvaržymą, pirkimą už atlygį ar neterminuotą uzufruktą, taip pat nekilnojamojo turto perdavimą naudoti ar iš jo gavimą. ,

 • susitarimas, sudarytas kito asmens vardu be tinkamo leidimo esąs kito asmens advokatu arba viršijantis suteikto įgaliojimo apimtį.