Kolektyvinis atleidimas – kas yra skolinga darbuotojams, ką turi daryti darbdavys?

Paslauga. T

Grupiniai atleidimai įmonėje reiškia teisę į išeitinę kompensaciją atleistiems darbuotojams. Tai taip pat yra nemažai įsipareigojimų darbdaviui. Kada įmonėje atleidžiami iš darbuotojų kolektyviniai atleidimai? Kokios yra išeitinės kompensacijos ir nuo ko priklauso jų dydis?

Kada yra kolektyvinis atleidimas?

Grupės atleidimas reikalauja, kad darbdavys nutrauktų darbo santykius su darbuotojais. Ne kiekvienas daugiau darbuotojų atleidimas yra kolektyvinis atleidimas.

Turi būti įvykdytos kelios įstatyme nurodytos kolektyvinio atleidimo sąlygos. Kokios rūšies?

Pirma, darbdavys turi turėti ne mažiau kaip 20 darbuotojų. Jei joje jų įdarbins mažiau, net visų darbuotojų atleidimas nebus kolektyvinis.

Antra, kolektyvinis atleidimas iš darbo turi apimti bent:

 • 10 darbuotojų, jei darbdavys samdo mažiau nei 100 darbuotojų,

 • 10 procentų darbuotojų, jeigu darbdavyje dirba ne mažiau kaip 100, bet mažiau nei 300 darbuotojų,

 • 30 darbuotojų, kai darbdavys įdarbina ne mažiau kaip 300 ir daugiau darbuotojų

Trečia, darbuotojai turi būti atleisti per ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį;

Ketvirta, darbo sutartys turi būti nutrauktos dėl priežasčių, nesusijusių su darbuotojais. Tai galima padaryti dviem būdais:

 • darbdavio įspėjimu arba

 • šalių susitarimu, darbdavio iniciatyva; tačiau norint, kad tokie darbuotojai būtų įtraukti į kolektyvinio atleidimo personalą, jų turi būti ne mažiau kaip penki.

1 pavyzdys.

Darbdavys įdarbina 50 darbuotojų. Jis atleido 11 darbuotojų, iš kurių 6 nutraukė darbo sutartį, o 5 asmenys darbdavio iniciatyva pasirašė sutarties nutraukimą bendru sutarimu. Kadangi susitarimą nutraukti bendru sutarimu pasirašė bent penki darbuotojai, jie yra įtraukti į kolektyvinio atleidimo iš darbo atleistų darbuotojų grupę.

2 pavyzdys.

Darbdavys įdarbina 50 darbuotojų. Iš darbo jis atleido 13 darbuotojų, iš kurių 9 nutraukė darbo sutartį, o 4 darbuotojai darbdavio iniciatyva pasirašė sutarties nutraukimą bendru sutarimu. Mes kalbame ne apie kolektyvinį atleidimą, o su individualiu atleidimu pagal Darbo kodeksą. Taip yra dėl to, kad į bendrąjį kolektyvinių atleidimų fondą nepatenka 4 darbuotojai, pasirašę sutarties nutraukimą bendru sutarimu, kurių turėtų būti ne mažiau kaip penki. Grupėje dirba 9 darbuotojai, kurių sutartis nutraukė darbdavys. Vieno darbuotojo „banke“ nėra, nes norint atleisti darbdavį, turintį mažiau nei 100 darbuotojų, reikia atleisti 10 darbuotojų.

Grupiniai atleidimai – į ką turi teisę darbuotojai?

Darbuotojai, nukentėję nuo kolektyvinio atleidimo, turi teisę į išeitinę kompensaciją (Įstatymo dėl specialiųjų darbo santykių su darbuotojais nutraukimo taisyklių 8 straipsnis). Išeitinė išmoka nustatoma pagal tas pačias taisykles kaip ir atostogų pašalpa. Yra nustatytas išeitinės išmokos dydis: ji negali viršyti 15 minimalaus darbo užmokesčio, galiojusio darbo santykių pasibaigimo dieną, dydžio.

Išeitinės išmokos dydis priklauso nuo išdirbto darbdavio laikotarpio.

Išeitinės kompensacijos ir kolektyvinio atleidimo iš darbo dydis

darbo tam tikram darbdaviui laikotarpis

Klirenso dydis

mažiau nei 2 metai

1 mėnesio atlyginimas

nuo 2 iki 8 metų

2 - mėnesinis atlyginimas

virš 8 metų

3 mėnesių atlyginimas

Darbuotojo pakartotinis priėmimas

Gali atsitikti taip, kad po kolektyvinio atleidimo įmonės situacija pagerės ir po kurio laiko ji pradės samdyti naujus darbuotojus. Pirmenybę į ją grįžti turi žmonės, netekę darbo tokioje įmonėje dėl kolektyvinio atleidimo. Reikia atsižvelgti į tai, kad tai automatiškai nereiškia to paties atlyginimo, pareigų ar darbo sąlygų, kaip buvo iki kolektyvinio atleidimo.

Darbdavys privalo įdarbinti atleistą darbuotoją, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 • darbdavys vėl įdarbina tos pačios profesinės grupės darbuotojus;

 • atleistas darbuotojas per vienerius metus nuo darbo santykių su juo nutraukimo dienos pranešė, kad ketina dirbti pas šį darbdavį;

 • Nuo darbo santykių su darbuotoju nutraukimo kolektyvinio atleidimo iš darbo metu nepraėjo 15 mėnesių.

Ką daryti, jei darbdavys nepriima į darbą darbuotojo, kuris pirmenybę įdarbino dėl ankstesnio kolektyvinio atleidimo? Toks darbuotojas gali reikalauti darbo santykių ir kompensacijos. „Darbuotojas gali reikalauti (dėl 2003 m. įstatymo „Dėl specialių darbo santykių nutraukimo su darbuotojais dėl su darbuotojais nesusijusių priežasčių taisyklių 9 straipsnyje nustatytos tvarkos neveikimo“) kompensacijos už nedarbo laikotarpį nuo to momento, kai darbdavys buvo įpareigotas vėl įdarbinti darbuotoją (darbo sutarties sudarymas)“ – konstatavo Aukščiausiasis Teismas 2018-01-11 nuosprendyje bylos Nr. Nr II PK 234/17.

Atrankinis anksčiau atleistų darbuotojų įdarbinimas

Darbdavys privalo priimti į darbą darbuotoją, kuris anksčiau buvo atleistas dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, jeigu jis vėl įdarbina darbuotojus toje pačioje profesinėje grupėje. Bet ką daryti, jei naujų darbo vietų yra mažiau nei darbuotojų, kuriems teikiama pirmenybė dėl ankstyvo kolektyvinio atleidimo? Būtina taikyti tokius kriterijus, kurie leistų atrinkti kandidatus ir tuo pačiu nepažeistų vienodo požiūrio principo sudarant darbo santykius.

„Kai tinkamų kandidatų (likviduotų darbo vietų) skaičius viršija naujų darbuotojų (naujų sukurtų darbo vietų) skaičių, įdarbinimo procedūra dėl objektyvių priežasčių turi būti vykdoma pasirinktinai“, atsižvelgiant į kriterijus, leidžiančius darbdaviui teisingai pasirinkti. kandidatų, tačiau tai negali pažeisti vienodo požiūrio į darbuotojus principo nustatant darbo santykius“.

Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimas, bylos Nr. III aktas PK 52/14

Darbdavio įsipareigojimai ir grupiniai atleidimai iš darbo

Darbdavys, planuojantis kolektyvinį atleidimą, privalo:

 • dėl ketinimo vykdyti kolektyvinį atleidimą konsultuotis su prie darbdavio veikiančiomis įmonės profesinėmis sąjungomis, o jei jų nėra – su darbuotojų atstovais,

 • raštu pranešti darbovietės profesinėms sąjungoms (o jei nėra darbuotojų atstovų) apie planuojamo atleidimo iš darbo detales (įskaitant, inter alia, atleidimo priežastis, darbuotojų profesines grupes, kurias ketinama atleisti iš darbo, laikotarpį koks bus toks atleidimas, siūlomi kolektyvinio atleidimo darbuotojų atrankos kriterijai, jų atleidimo eilė),

 • pateikti informaciją apie planuojamą kolektyvinį atleidimą apygardos darbo tarnybai,

 • sudaryti susitarimą su profesinėmis sąjungomis dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, o jei susitarimo sudaryti neįmanoma - nuostatuose apibrėžti elgesio taisykles, susijusias su darbuotojais, kuriuos ketinama atleisti iš darbo;

 • išmokėti išeitines išmokas atleidžiamiems darbuotojams