Bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogos

Paslauga.  T

Asmuo iš artimiausios šeimos, kuris lieka bendrame buityje su verslą vykdančiu asmeniu ir padeda (bendradarbiauja) vykdant šią veiklą, yra ZUS bendradarbiaujantis asmuo. Bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogos įskaitomos tais pačiais principais kaip ir savininko nedarbingumo atostogos. Kaip apskaityti bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogas? Informaciją apie tai galite rasti toliau pateiktame straipsnyje.

ZUS įmokos, sumokėtos už bendradarbiaujantį asmenį

Apie šeimos narį, gyvenantį bendrame namų ūkyje, reikia pranešti ZUS kaip bendradarbiaujantį asmenį, kurio draudimo teisės kodas 05 11 x x, net jei su šiuo asmeniu sudaroma darbo sutartis. Bendradarbiaujantis asmuo yra apdraustas kaip ir verslą vykdantis verslininkas:

  • privalomasis pensinis, invalidumo ir nelaimingų atsitikimų draudimas,
  • privalomas sveikatos draudimas,
  • savanoriškas ligos draudimas.

Už bendradarbiaujantį asmenį taip pat turi būti mokama įmoka į Darbo fondą.

Draudimo įmokų apskaičiavimo pagrindas yra deklaruota suma, kuri negali būti mažesnė už standartines įmokas verslui vadovaujančiam asmeniui, t.y. 60% prognozuojamo vidutinio mėnesinio atlyginimo (2021 m. – 3155,40 PLN). Sveikatos draudimo įmokos apskaičiavimo pagrindas yra deklaruota suma, kuri negali būti mažesnė nei 75% vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (2021 m. – 4242,38 PLN). Prievolė apdrausti bendradarbiaujantį asmenį atsiranda nuo bendradarbiavimo vykdant verslą pradžios iki jo užbaigimo dienos.

ZUS įmokas už bendradarbiaujantį asmenį visiškai finansuoja verslą vykdantis asmuo.

Jei bendradarbiavimas pradedamas per mėnesį, socialinio draudimo įmokos, skaičiuojamos nuo standartinio įmokų apskaičiavimo pagrindo, gali būti mažinamos proporcingai pagalbos verslui teikimo laikotarpiui. Sveikatos draudimo įmoka nemažinama, nes yra mėnesinė ir nedaloma.

Pradėkite nemokamą 30 dienų bandomąjį laikotarpį be jokių apribojimų!

Bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogos

Jei bendradarbiaujantis asmuo prisijungs prie savanoriško ligos draudimo, kad galėtų bendradarbiauti vykdant verslą ir turės reikiamą 90 dienų nepertraukiamo sveikatos draudimo laikotarpį (vadinamąjį laukimo laikotarpį), jis turės teisę gauti ligos pašalpą. Tada bendradarbiaujantis asmuo įgyja teisę į ligos pašalpą nuo pirmosios nedarbingumo dėl ligos dienos. Ligos pašalpos mokėtojas ZUS. Norint išmokėti ligos pašalpą, ZUS, kompetentingai pagal įmokų mokėtojo buveinę, reikia pateikti bendradarbiaujančio asmens pateiktą ZUS ZLA medicininės pažymos originalą kartu su forma ZUS Z-3b.

Nedarbingumo atostogos turi būti pateiktos ZUS per 7 dienas nuo jos išdavimo. Viršijus šį terminą, pašalpos dydis už laikotarpį nuo 8 nedarbingumo dienos iki nedarbingumo lapelio įteikimo ZUS dienos sumažinamas 25 proc.

Norint teisingai apskaityti bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogas, turėtų būti nurodytas šio skaičiavimo pagrindas. Šis pagrindas yra suma, kuria remiantis skaičiuojamos ir ligos draudimo įmokos už 12 kalendorinių mėnesių nepertraukiamojo sveikatos draudimo laikotarpį, einantį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Jeigu draudimo stažas trumpesnis nei 12 kalendorinių mėnesių, tai ligos išmokos pagrindas yra ligos draudimo įmokų apskaičiavimo pagrindas nuo faktinio draudimo stažo už visus draudimo mėnesius.

ZUS įmokų apskaičiavimas už bendradarbiaujančio asmens ligos laikotarpį

Bendradarbiaujančio asmens nedarbingumo atostogos sprendžiamos panašiais principais kaip ir verslą vykdančio asmens atleidimas. Bendradarbiaujančiam asmeniui, kuris yra nedarbingas dėl ligos ir atitinka pašalpos skyrimo sąlygas, norminis socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo pagrindas turėtų būti mažinamas proporcingai nedarbingumo laikotarpiui.Proporcingas bazės apskaičiavimas atliekamas padalijus mažiausią įmokų apskaičiavimo bazę iš konkretaus mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus, tada gautą rezultatą reikia padauginti iš apdraustų dienų skaičiaus, gautos vertės apskaičiavimas yra pagrindas skaičiuojant įmokas už mėnesį, kurį bendradarbiaujantis asmuo buvo nedarbingumo atostogose. Sveikatos draudimo įmoka turi būti sumokėta visa, nes ji nedaloma.